Overige heffingen

Opbrengst

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Overige leges 

193.987

143.998

141.450

Totaal

193.987

143.998

141.450

Dit onderdeel omvat onder andere de opbrengsten omgevingsvergunning kap en inrit / uitweg (Titel 2 legestarieventabel), vergunningen APV (Titel 1 legestarieventabel) en overige leges voor dienstverlening (diverse titels). De tarieven zijn opgenomen in de tarieventabel behorende bij de legesverordening. Het beleid is er op gericht om de tarieven maximaal kostendekkend vast te stellen. De tarieven stijgen over het algemeen met circa 1,00% ten opzichte van 2017 (= inflatiecorrectie).