Inleiding
Voor u ligt de begroting voor 2018. Vanwege de verkiezingen die in maart 2018 worden gehouden, kent deze begroting nu geen voorname beleidswijzigingen en hebben wij vooral ingezet op bestendiging van het door u eerder vastgestelde beleid en speerpunten. Na de installatie van de nieuwe gemeenteraad en de vaststelling van het nieuwe bestuursakkoord ontstaat hét moment om de begroting zo nodig aan te passen.

Ten aanzien van het bestuursakkoord (inclusief addendum) en het daarop gebaseerde collegeprogramma, kunnen we met trots zeggen dat het programma vrijwel volledig is uitgevoerd. Wij zullen uw raad aan het einde van deze bestuursperiode een apart overzicht aanbieden waarbij we dit per onderwerp nader toelichten.

Uw raad zet in op activering van de lokale gemeenschap als het gaat om het verhogen van de betrokkenheid bij onze democratie en de (verhoogde opkomst bij) komende verkiezingen. Dat zal mogelijk ook betekenen dat we in 2018 inwoners op een andere wijze betrekken bij de besluitvorming en dat we raadsvergaderingen wellicht op een andere manier vormgeven.

De koers die we varen is steeds stabieler en we ervaren vertrouwen in en draagvlak voor onze aanpak. Niet alleen in de samenwerking met inwoners, partners en organisaties; ook buitenstaanders waarderen onze gemeente als een plek waar het goed wonen en werken is.

Deze begroting kent een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van voorgaande begrotingen. In de eerste plaats is er meer geld te besteden dan in de afgelopen jaren. De economie is groeiende en dat betekent een hogere Rijksuitkering. Ook het aantal in aanbouw zijnde woningen, de legesinkomsten en de inkomsten uit de OZB nemen toe. Kortom: Goirle groeit. Ook in meerjarig perspectief betekent dat goed nieuws. Onze begroting sluit immers niet alleen in het boekjaar 2018 met een positief resultaat (ca. € 80.000,00); in de daaropvolgende jaren neemt het positieve financiële resultaat zelfs toe tot zo’n
€ 390.000,00 in 2021. Dat betekent voor onze inwoners bijvoorbeeld dat we de eerder voorgenomen lastenverzwaring van 2% OZB verhoging, waar wij vorig jaar in meerjarenperspectief nog rekening mee hielden, niet hebben hoeven door te voeren.
De positie van onze gemeente op de landelijke ranglijst van woonlasten is dit jaar opnieuw verbeterd: van 194 (2015), via 170 (2016) naar een score van 96 voor 2017. Daarbij geldt: hoe lager, hoe beter.

Ook onze ambtelijke organisatie willen we structureel op niveau houden. We hebben de afgelopen jaren in toenemende mate vaak extra menskracht uit incidentele middelen bekostigd; dit hebben we nu structureel opgenomen in de voorliggende begroting.

De samenwerking binnen de regio Hart van Brabant en tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk (GHO) staat aan de vooravond van een nieuwe fase. Zo zijn de ambities uit de strategische meerjarenagenda Hart van Brabant financieel structureel vertaald in de begroting. Dat vormt een goede basis om vanaf nu nog meer uit de regionale samenwerking te halen. Ten aanzien van de GHO-samenwerking onderzoeken we op dit moment of we de ICT van Goirle bij dezelfde dienstverlener kunnen onderbrengen als de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee leggen we een stevig fundament voor verdere nauwe ambtelijke samenwerking. Een raadsbesluit van de drie gemeenten voor deze ICT-migratie staat gepland voor eind 2017/begin 2018.

Bestuursakkoord
De rode draad voor de bestuursperiode 2014-2018 bestaat uit een drietal thema's:

  • goede dienstverlening;
  • samenwerking;
  • open staan voor initiatieven van inwoners.

De uitwerking van deze thema's komt u op verschillende plaatsen in deze begroting tegen.

Programma's en speerpunten
In de begroting werken we met programma's, daarbinnen onderscheiden we speerpunten. Over de speerpunten en de zogeheten beleidsintensiveringen hebben uitgebreidere informatie opgenomen. En hoewel we het 'lopende werk' uiteraard wel vertaald hebben in de begroting, vindt u daar geen specifieke teksten over terug.

We hebben vier programma's:

  • Bestuur;
  • Openbare orde en veiligheid;
  • Ruimte;
  • Sociaal domein.

Indien de raad dit wenst, kunnen we deze programma’s ook op andere wijze inrichten. Bij een nieuw bestuursakkoord  past mogelijk een andere indeling, met meer, minder of andere programma’s.

Daarnaast bevat deze Programmabegroting twee overzichten:

  • algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vennootschapsbelasting;
  • overhead.

Verder hebben we de Programmabegroting ingedeeld overeenkomstig het Besluit Begroting en Verantwoording. Vanaf 2017 is de presentatie naar producten en functies komen te vervallen en presenteren we de cijfers per taakveld. We geven per programma de basisset van beleidsindicatoren. Bij ieder programma laten we zien hoe verbonden partijen bijdragen aan het bereiken van doelstellingen.

In het kader van de doorontwikkeling van de begroting leggen we in het eerste gedeelte van de begroting de nadruk op het beleid en hebben we de financiën naar achteren verschoven.