De algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien en de vennootschapsbelasting maken geen deel uit van een (beleids)programma en hebben daardoor een aparte plaats. Tegelijkertijd zijn de financiële middelen de randvoorwaarde voor het te voeren beleid. In algemene termen geldt dat het financiële beleid erop gericht is op korte en lange termijn te voorzien in voldoende financiële middelen om mogelijkheden en ambities met elkaar in evenwicht te houden.