Visie, beleid en wijze van uitvoering

Het grondbeleid heeft invloed op en een relatie met de programma's voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen, verkeer, cultuur, sport en recreatie en economische structuur. Het beleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid. Het grondbeleid heeft een grote financiële impact. De relatie tussen de investeringen en de grondopbrengsten, maar vooral de financiële risico's (denk aan externe invloeden als marktomstandigheden en vertragingen bij ontwikkelingen) zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. In deze paragraaf gaan we daar nader op in.

Conform artikel 16 van het BBV staan we in deze paragraaf grondbeleid stil bij de volgende punten:

 1. Visie en ambitie
  De volgende visie en ambitie staat in de nota Grondbeleid die in 2013 door de raad is geactualiseerd.
 • regie hebben op de ruimtelijke ontwikkeling met het grondbeleid;
 • per situatie keuzes hebben over het in te zetten instrumentarium van het grondbeleid, zodat adequaat gehandeld wordt, met het oog op de beleidsdoelstellingen van de gemeente;
 • een transparant grondbeleid, met de nodige handelingsruimte voor het college als uitvoerend orgaan;
 • een gezonde financiële huishouding van de grondexploitaties en een voldoende weerstandsvermogen van de grondexploitatie door efficiënte en verantwoorde inzet van middelen en instrumenten.
 1. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert
  In de nota Grondbeleid is opgenomen dat de gemeente per locatie bepaalt of er een actieve dan wel faciliterende grondpolitiek zal worden gevoerd. Bij Boschkens en Heisteeg voert de gemeente een actieve grondpolitiek. De keuze daarvoor is al jaren geleden gemaakt. Beide projecten zijn inmiddels in een vergevorderd stadium. De complexen Zuidrand, hoek Thomas van Diessenstraat-Kloosterstraat, Maria Boodschap in Goirle en Leyoever te Riel zijn projecten waar de gemeente faciliterend optreedt. De gemeente stuurt hier op het realiseren van haar beleidsdoelen ten aanzien van woningbouw door middel van de visie die inmiddels door de marktpartijen is opgesteld en door middel van het bestemmingsplan.
 1. Een onderbouwing van de geraamde winstneming

In 2018 nemen we geen winst, als geen van de lopende projecten dan tot een afronding komt. Conform de nota Grondbeleid kan pas winst genomen worden wanneer minimaal 90% van het project is afgerond. Als we rente moeten vergoeden aan de grondexploitatie vanwege de negatieve boekwaarde zal worden onderzocht hoe we die rentelasten terug kunnen brengen en dat kan door tussentijds toch winst te nemen.

 1. De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico's van de grondzaken

De beleidsuitgangspunten zijn te vinden in de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement alsmede in de nota Grondbeleid. De berekening van het weerstandsvermogen ten aanzien van de grondexploitatie is verderop in deze paragraaf uitgewerkt onder 3.7.4.