Dit programma geeft invulling aan de gemeentelijke taken en ambities in het fysieke domein. Het programma is erop gericht om duurzaam gebruik te (blijven) maken van een aantrekkelijk groen woon-, werk- en leefklimaat. We voeren beheer en onderhoud uit, zodat de gewenste kwaliteit (sober maar doelmatig) op het huidige basisniveau (niveau B) blijft. Dat betekent een veilige en schone leefomgeving, met veel groen, aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte en een goede balans tussen onderhoudsniveau en beschikbare middelen.
Het programma omvat de zorg voor de woon- en leefomgeving in brede zin. Oog voor het aspect duurzaamheid speelt daarbij een belangrijke rol. Het programma omvat de realisatie en het beheer van voorzieningen. Een ander onderdeel van het programma is de uitwerking van beleid op het gebied van wegen, straten en pleinen, openbare verlichting, milieu, afvalinzameling- en verwerking, riolering en waterbeheer, verkeer en vervoer, gemeentegebouwen, sportaccommodaties, bouw- en woningtoezicht, groen, monumentenzorg, volksfeesten, markten en kermis. De praktische uitvoering en de operationele beleidskaders van dit programma zijn opgenomen in de paragraaf Kapitaalgoederen en in de paragraaf en nota Grondbeleid.

Daar waar mogelijk bekijken we binnen dit programma welke mogelijkheden voor samenwerking met Oisterwijk en Hilvarenbeek zich voordoen. Samenwerking richt zich met name op kennisdeling en gezamenlijke aanbesteding