Leges burgerzaken

Opbrengst leges burgerzaken

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Leges adm. persoonsgegevens

8.744

10.006

9.000

Reisdocumenten 

133.173

132.563

148.485

Rijbewijzen

74.769

85.000

86.395

Burgerlijke stand

32.312

28.480

24.105

Totaal 

248.998

256.049

267.985

In de tarieventabel 2018 behorende bij de legesverordening zijn de tarieven opgenomen voor de dienstverlening, zoals het uitgeven van een paspoort of het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning. Het beleid is erop gericht om de tarieven kostendekkend vast te stellen. De tarieven stijgen met 1% inflatiecorrectie (gezinsconsumptie van huishoudens) ten opzichte van 2017. Er zijn ook leges waaraan een (wettelijk) maximum gekoppeld is, zoals bijvoorbeeld voor rijbewijzen, reisdocumenten en kansspelen. Indien dit van toepassing is, houden we het maximale tarief aan.
Voor burgerzaken geldt dat de maximale tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen zijn opgebouwd uit een rijkscomponent (verplicht) en een gemeentecomponent (vrij vast te stellen tot een maximum niveau). In bovenstaande tabel is alleen de gemeentecomponent weergegeven, omdat deze beïnvloedbaar is. Deze kan immers lager dan het maximum vastgesteld worden door de gemeenteraad.