Saldo 2018
In de Voorjaarsnota 2018 verwachtten we nog een nadelig saldo van € 208.001,00. De concept-begroting 2018 sluit met een voordelig saldo van € 77.849,00, een voordelig verschil van  € 285.850,00. Dit voordeel is een gevolg van onderstaande mutaties:

Analyse resultaat 2018

Voordelige mutaties

a.

Hogere algemene uitkering 2018

535.000,00

b.

Hogere decentralisatie uitkering "oude" wmo 

52.000,00

c.

Lager budget huishoudelijke hulp 

100.000,00

d. 

Lagere rentelasten 

168.000,00

e.

Ozb, opbrengst, inflatiecorrectie 

26.400,00

f.

Ozb, volumegroei tot en met 2016

96.000,00

g.

Ozb, volumegroei 2017

31.000,00

h.

Hoger dividend BNG 

8.500,00

i. 

Lagere lasten uitbreiding formatie ten opzichte VJN

25.000,00

j.

Lagere premie algemene  WA-verzekering 

15.000,00

k.

Geen kapitaallasten fietspad Riel naar Gilze

22.000,00

l.

Lagere  elektriciteitslasten Haspel 

8.000,00

m.

Hogere opbrengst leges burgerzaken 

19.000,00

n. 

Hogere opbrengst leges apv

6.500,00

o.

Overige per saldo voordelige mutaties

49.750,00

Totaal voordelige mutaties 

1.162.150,00

Nadelige mutaties 

a.

Hogere bijdrage Hart van Brabant 

24.000,00

b.

Hogere bijdrage Veiligheidsregio 

7.300,00

c.

Hogere bijdrage Mid-point 

24.000,00

d.

Vervallen geraamde opbrengst reclame zuil A-58 

40.000,00

e.

Hogere kapitaallasten Tilburgseweg 

11.000,00

f.

Budget Stika, geen dekking uit reserve groen 

25.000,00

g. 

Budget SSIB (Samen Sterk In het Buitengebied)

7.500,00

h.

Lagere reclameopbrengsten 

33.500,00

i.

Lagere toerekening overhead aan grex,KW, afval, rio

56.000,00

j.

Hogere bijdrage GGD

11.000,00

k.

Budget combinatie functies 

60.000,00

l.

Functioneel beheer makelaarssuite 

16.000,00

m.

Hogere salarislasten effect stijging pensioenpremies

109.000,00

n.

Hogere salarislasten cao-akkoord gemeentepersoneel 

140.000,00

o.

Bijkomende kosten uitbreiding formatie 

75.000,00

p.

Hogere lasten overige beleidsintensiveringen 

29.000,00

q.

Stelpost hogere last prijscompensatie 

51.000,00

r. 

Stelpost budgetten VNG (alg. uitkering )

70.000,00

s. 

Vervallen extra stijging OZB met 2% 

87.000,00

Totaal nadelige mutaties 

876.300,00

Samengevat 

Totaal voordelige mutaties 

1.162.150,00

Totaal nadelige mutaties 

876.300,00

Per saldo voordelig 

285.850,00

Budgetten sociaal domein
De uitkeringen voor de jeugdzorg, Wmo 2015 en de Participatiewet nemen jaarlijks af. In 2018 ontvangt de gemeente Goirle voor deze drie decentralisaties bij elkaar een bedrag van ruim € 10,3 miljoen. Ter vergelijking: in 2015 ontving de gemeente een bedrag van ruim € 12,6 miljoen. Een afname dus van € 2,3 miljoen in drie jaar.

Evenals in de begroting 2018 gaan wij er op dit moment vanuit dat de nieuwe taken ook in 2018 budgettair neutraal uitgevoerd kunnen worden. De tekorten die we verwachten bij de Jeugdzorg worden gedekt door de te verwachten overschotten binnen de nieuwe Wmo.
Gelet op de jaarrekeningcijfers 2016 achten wij dit verantwoord. Het betreft echter regelingen met een open-eind karakter die ervoor zorgen dat de lasten van jaar tot jaar sterk kunnen fluctueren.

Wij zullen de raad in de loop van 2018 in de Burap - of zoveel eerder dan nodig is - informeren over de financiële consequenties van de transformatie van de nieuwe taken. In ieder geval hebben we een buffer achter de hand van € 1,1 miljoen omdat de gemeenteraad bij de bestemming van het batig resultaat 2015 dit bedrag heeft gereserveerd in de reserve sociaal domein. Zoals in de Voorjaarsnota en het bijbehorende raadsbesluit al is geduid wordt eenmalig voor 2018 rekening gehouden met een hoger budget van € 250.000,00 en dat wordt gedekt door te beschikken over de reserve sociaal domein.

De decentralisatie uitkering wmo is in de mei circulaire verhoogd met € 52.000,00 en dit hebben we niet, zoals te doen gebruikelijk, als een taakmutatie verwerkt maar is toegevoegd aan de algemene middelen.
Daarnaast houden we al enkele jaren geld over op het budget voor de huishoudelijk hulp en op basis daarvan hebben we structureel € 100.000,00 vrij laten vallen.

Lasten nieuw beleid
In hoofdstuk 4 van deze Programmabegroting hebben we een overzicht opgenomen van de lasten van het nieuwe beleid:

Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel

€ 1.084.600,00

Het bedrag van € 1.084.600,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve sociaal domein voor
€ 250.000,00  en het restant van de incidentele lasten in de exploitatie ad € 834.600,00 wordt eenmalig gedekt door aanwending van de Algemene Weerstandsreserve (AWR). Wij beseffen dat dit een forse greep is uit onze vrije reserve maar enerzijds zijn het uitgaven met een incidenteel karakter en die dekken we incidenteel uit de AWR en na deze uitname is de AWR nog voldoende groot namelijk afgerond € 3,4 miljoen.

Lasten van het activiteitenplan investeringen

€ 111.958,00

Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel

€ 649.748,00

Totaal lasten activiteitenplan ten laste van begrotingsruimte

€ 761.706,00

Van de lasten van het activiteitenplan investeringen komt een bedrag van € 9.958,00 ten laste van de reserve onderwijshuisvesting en het restant ad € 102.000,00 komt ten laste van de algemene middelen.
De structurele uitgaven in de exploitatie hebben betrekking op o.a. de uitbreiding van de formatie ad
€ 330.000,00, extra budget voor de combinatiefunctie ad € 60.000,00, het project aandacht voor basiskracht ad € 75.000,00 en extra budget voor de begeleiding van de werkgroep opvang vluchtelingen ad € 50.000,00.

Meerjarenbegroting 2018-2021
De meerjarenbegroting sluit met de volgende saldi:

2018

€   78.176,00

V

2019

€ 208.654,00

V

2020

€ 311.892,00

V

2021

€ 389.914,00

V

De meerjarenbegroting is zoals bovenstaande cijfers laten zien structureel en reëel in evenwicht. In de meerjarenbegroting zijn alleen structurele lasten en baten geraamd. Eventuele incidentele lasten worden incidenteel gedekt door te beschikken over onze vrije reserve.