Kwijtschelding

Een gemeente heeft de mogelijkheid om kwijtschelding te verlenen voor een aantal gemeentelijke heffingen. De gemeente kan hiertoe besluiten op basis van wettelijke regels (o.a. Gemeentewet, artikel 255; Invorderingswet, artikel 26; Uitvoeringsregeling Invorderingswet, artikel 28, lid 1 en 3), die aangeven in hoeverre de gemeente kwijtschelding kan verlenen. Met ingang van 1 januari 2016 is de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016 van kracht. Hierin hebben we vastgelegd dat het ons beleid is om de geboden ruimte geheel te benutten (*). Daarnaast is vastgesteld voor welke belastingaanslagen binnen onze gemeente de mogelijkheid bestaat om kwijtschelding aan te vragen (aanslagen rioolafvoerrecht, afvalstoffenheffing en hondenbelasting (alleen eerste hond)). Ook kunnen ZZP'ers met een Bbz uitkering met ingang van deze datum kwijtschelding aanvragen.

Komt iemand in aanmerking voor kwijtschelding dan kan, na goedkeuring van de belastingplichtige, jaarlijks automatisch getoetst worden of kwijtschelding mogelijk is. Men hoeft dan niet steeds een nieuwe aanvraag in te dienen. Kwijtschelding wordt alleen toegekend aan personen die binnen de hiervoor geldende regels vallen. De beoordeling van de aanvragen hebben we met ingang van 1 januari 2012 onder gebracht bij Cannock Chase, waarbij de gemeente zelf het beleid bepaalt. Met ingang van 1 januari 2018 gaan we dit binnen de samenwerking met Oisterwijk en Hilvarenbeek beleggen als gevolg van een gezamenlijke aanbestedingsprocedure.

(*) Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 procent van de van toepassing zijnde norm.

In de begroting 2018 is in totaal een bedrag van € 49.000,00 aan kwijtschelding geraamd, onder taakveld 6.3 Inkomensregelingen. In de volgende tabel staat de kwijtschelding per belastingsoort weergegeven. Kwijtschelding wordt als kostencomponent meegenomen in de tariefberekening van de betreffende belastingsoorten.

Kwijtschelding per belastingsoort

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

 Afvalstoffenheffing 

36.872

37.000

37.000

 Rioolheffing gebruik 

8.855

8.000

9.000

 Hondenbelasting 

2.639

3.600

3.000

 Onroerende zaakbelasting  

102

0

0

Totaal kwijtschelding

48.468

48.600

49.000