Rioolheffing

Opbrengst

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Rioolheffing

2.338.927

2.214.080

2.166.400

Om de kosten van aanleg en onderhoud van de riolering te financieren, kan de gemeente aanslagen rioolheffing opleggen. Rioolheffing is een bestemmingsheffing. De opbrengst van rioolheffing mag alleen worden benut voor het beheren en in stand houden van het rioolstelsel. Rioolheffing kan zowel aan de eigenaar (aansluitrecht) als aan de gebruiker (afvoerrecht) opgelegd worden.

Tarief aansluitrecht
Het tarief voor eigenaren (riool aansluitrecht) daalt met circa 2,75% naar € 163,58.

Tarief afvoerrecht
Het tarief voor gebruikers (riool afvoerrecht) is afhankelijk van het waterverbruik. De tarieven voor het riool afvoerrecht dalen met  circa 2,75% ten opzichte van 2017.

Waterverbruik in m3

2016

2017

2018

1 t/m 250

36,24

33,84

32,88

251 t/m 500

166,68

155,64

151,32

501 t/m 750

222,84

208,08

202,32

751 t/m 1.000

276,36

258,12

250,92

1.001 t/m 2.500

553,56

516,96

502,68

2.501 t/m 5.000

1.107,96

1.034,76

1.006,20

5.001 t/m 10.000

2.220,36

2.073,84

2.016,72

10.001 of meer

11.099,88

10.367,28

10.082,16

Kostendekking en voorziening egalisatie tarieven rioolheffing
De tarieven rioolheffing dalen met circa 2,75% ten opzichte van 2017. De tarieven zijn kostendekkend. De lasten voor kwijtschelding en de BTW-component zijn meegenomen in de tariefberekening.

De volgende cijfers zijn verwerkt in de begroting 2018:

Kosten incl (omslag)rente

Totaal

 Bedrag in heffing 

% in heffing

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

- Kwijtschelding

           -49.000

                         -9.000

18%

Taakveld 7.2 Riolering

- Directe salarislasten

        -160.867

                    -160.867

100%

- Overige kosten

-1.687.550

                 -1.687.550

100%

Subtotaal kosten

                 -1.857.417

Inkomsten - excl heffingen

Taakveld 7.2 Riolering

            10.100

                        10.100

100%

Subtotaal inkomsten

                        10.100

Netto kosten

                 -1.847.317

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl (omslag)rente: 92%

                    -147.998

98%

BTW

                    -171.758

Totale kosten

                 -2.167.073

100%

Opbrengst heffingen

                  2.166.400

Dekkingspercentage

100%

De kosten en salarislasten zijn in lijn met voorgaande jaren, op basis van ervaringscijfers, meegenomen in de tariefberekening.

Voorziening
De stand van de voorziening egalisatie tarieven riolering bedraagt op 1 januari 2018 naar verwachting   € 833.997,00. Er is geen onttrekking nodig op basis van de tariefberekening 2018, omdat de geraamde kosten worden gedekt door de geraamde opbrengsten. Het saldo van de voorziening zal op 31 december 2018 naar verwachting € 833.997,00 bedragen.