Waarderingsgrondslagen

Onderstaand zijn de grondslagen aangegeven waarop de begroting 2018 is gebaseerd, zowel voor de financiële positie (financiële vaste activa en passiva) als ook voor de geraamde lasten en baten (exploitatie / programma's). De uiteenzetting hiervan is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten.