Omgevingsvergunningen

Opbrengst

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Leges Omgevingsvergunning 

1.113.144

550.000

605.000

In 2016 hebben we veel projecten, die tijdens de crisis op de plank waren blijven liggen (of tijdelijk waren vertraagd), alsnog versneld uitgevoerd (o.a. Boschkens West, nieuwbouw Kompaan en scholen).  
In 2017 is deze 'achterstand' ingelopen, en zal de woningbouw zich gestaag doorzetten. Hierbij denken we aan de laatste kavels Heisteeg en delen in Boschkens West.
Naar verwachting starten deze projecten, met de bijbehorende legesopbrengsten, in 2017. De geraamde opbrengsten zijn vooral gebaseerd op de prognose van seriematige woningbouw en vrije kavels. Losse aanvragen zijn moeilijk te voorspellen.
Om schommelingen in de begroting te voorkomen / op te kunnen vangen, werken we met een egalisatiereserve omgevingsvergunning. De tarieven voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de legestarieventabel behorende bij de legesverordening. De tarieven stijgen in principe met 1,00% (inflatiecorrectie). De tarieven worden maximaal kostendekkend vastgesteld. Daar waar nodig, worden tarieven extra verhoogd, om kostendekkendheid te bereiken. Daar werken we sinds 2012 in stappen naar toe.

Reserve egalisatie leges omgevingsvergunning
Om grote schommelingen in de opbrengsten te voorkomen, storten we alle opbrengsten boven de
€ 550.000,00 in de reserve egalisatie leges omgevingsvergunning. Wanneer de geraamde opbrengsten onder de € 550.000,00 uitkomen, onttrekken we geld uit de egalisatiereserve.
Gelet op de stand van de reserve vindt er in 2018 geen onttrekking of storting plaats, ondanks dat de geraamde opbrengsten € 605.000,00 bedragen. De stand van de reserve egalisatie tarieven omgevingsvergunning bedraagt op 1 januari 2018 circa € 800.261,00.