Dit programma kent de volgende onderdelen: het bestuur, de ondersteuning van het bestuur en de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie. Een gedeelte is vanaf 2017 verschoven naar het overzicht Overhead.

We hebben drie speerpunten uit het collegeprogramma een plaats gegeven binnen het programma Bestuur: intergemeentelijke samenwerking, (nieuwe) dienstverlening en krachtige ambtelijke organisatie.
Programma 1 kent voor 2018 geen bijzondere beleidsintensiveringen. We bestendigen volgend jaar eerder ingezette ontwikkelingen, maken deze concreet of werken ze verder uit. Het accent ligt op de doorontwikkeling van de dienstverlening. Dit vraagt her en der wel om financiële investeringen met voornamelijk een incidenteel karakter.
Dit programma bevat veel handelingen die intern gericht zijn waarmee veel tijd/geld gemoeid is, doch nodig zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden dan wel te verhogen.