Visie

Bedrijfsvoering is geen doel op zich, het is een belangrijk middel om de resultaten die het bestuur wil bereiken ook daadwerkelijk te realiseren. Een beleidsinhoudelijke visie en een visie op de organisatie vormen een samenhangend geheel. Ofwel: de organisatie moet passen bij en afgestemd zijn op de ambities en de daaraan gekoppelde doelstellingen die het bestuur voor ogen heeft.

Na de verkiezingen van 19 maart 2014 heeft de raad het bestuursakkoord vastgesteld: 'Een krachtige gemeente in een kansrijke regio met oog voor elkaar'. Een verdere vertaalslag hiervan is opgetekend in het collegeprogramma 'Eigen kracht en samenspel'. Het bestuursakkoord kent een rode draad die bestaat uit drie thema’s: goede dienstverlening, samenwerking en openstaan voor initiatieven van inwoners. Ook in het collegeprogramma staan deze thema’s en hun praktische uitwerking logischerwijs centraal. Daar waar de bedrijfsvoering kan en moet bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen, voeren we in 2018 verdere veranderingen door.

Het vigerende informatiebeveiligingsbeleid is door het college van B&W vastgesteld en geldt voor de
periode 2015-2018. Het informatiebeveiligingsjaarplan 2016-2017 heeft als basis de baseline
informatiebeveiliging Nederlandse gemeenten (BIG, waaraan we voor eind 2017 aantoonbaar voldoen), het vastgestelde informatiebeveiligingsbeleid en de bevindingen uit de GAP-analyse (nulmeting) die in de periode mei-juni 2016 is uitgevoerd. In de GAP-analyse is vastgesteld in welke mate de huidige praktijk (‘IST’) afwijkt van de gewenste situatie (‘SOLL’).
De resultaten van de GAP-analyse geven inzicht in reeds geïmplementeerde en nog te implementeren informatiebeveiligingsmaatregelen en/of beleid. En daarmee ook in wat er nog niet of deels is doorgevoerd. Het informatiebeveiligingsbeleid en de GAP-analyse zijn input voor het informatiebeveiligingsjaarplan, waarbij rekening wordt gehouden met prioriteit, budget en beschikbare resources. In 2018 gaan we verder met het uitvoeren van het jaarplan.

Ten gevolge van de komende Europese Privacyverordening –de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)- dient de gemeente verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Samen met Hilvarenbeek en Oisterwijk is een dergelijke functionaris inmiddels geworven. In 2018 zullen nadere stappen worden gezet om te voldoen aan de Europese Privacyverordening.  

Om onze ambities op het gebied van dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven te realiseren hebben we het actieplan Nieuwe Dienstverlening "Dienstverlening doen we samen" opgesteld. Onderdelen van dit actieplan werken we stap voor stap uit. Ook in 2018 zullen we hierin de nodige vervolgstappen gaan zetten om de dienstverlening naar burgers, bedrijven en instellingen verder op een hoger plan te brengen. Zo zal de doorontwikkeling van het zaakgericht werken nadrukkelijk bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening.