Afvalstoffenheffing

Opbrengst

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Afvalstoffenheffing

1.912.193

1.586.540

1.585.638

Uitgangspunt bij de afvalstoffenheffing is om de kosten van de afvalinzameling voor 100% te dekken door de opbrengsten afvalstoffenheffing.

De tarieven voor afvalstoffenheffing dalen ten opzichte van 2017 met circa 2%. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er meer opbrengsten uit afvalstromen gerealiseerd worden. En daarnaast kunnen de kosten over een groter aandeel woningen en inwoners verdeeld worden.

Tarieven afvalstoffenheffing

2016

2017

2018

Eenpersoonshuishouden

112,80

98,40

96,48

Meerpersoonshuishouden

223,56

181,20

177,36

Het tarief voor een bedrijfscontainer (reinigingsrecht) is gekoppeld aan het tarief voor een meerpersoonshuishouden, en wordt voor 2018 € 177,36 excl. btw.

Kostendekking en voorziening afvalstoffenheffing
De tarieven voor afvalstoffenheffing worden kostendekkend berekend. In de berekening is 100% van de BTW-component ad € 324.665,00 meegenomen.

De volgende cijfers zijn in de begroting 2018 opgenomen:
(presentatie conform BBV instructies)

Totaal

 Bedrag in heffing 

% in heffing

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

- Kwijtschelding

              -49.000

                      -37.000

76%

Taakveld 7.3 Afval

- Directe salarislasten

              -74.580

                      -74.580

100%

- Inhuur personeel

              -36.000

                      -36.000

100%

- Overige kosten

        -1.643.735

                -1.643.735

100%

Subtotaal kosten

                -1.791.315

Inkomsten - excl heffingen

taakveld 7.3 Afval

             602.586

                      602.586

100%

Subtotaal inkomsten

                      602.586

Netto kosten

                -1.188.729

Toe te rekenen kosten:

Taakveld 0.4 Overhead incl (omslag)rente: 92%

                      -68.614

92%

BTW

                    -324.665

Totale kosten

                -1.582.008

100%

Opbrengst heffingen

                  1.585.638

Dekkingspercentage

100%

De kosten en salarislasten zijn in lijn met voorgaande jaren, op basis van ervaringscijfers, meegenomen in de tariefberekening.

De stand van de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing bedraagt per 1 januari 2018 naar verwachting  € 151.341. Voor 2018 is geen onttrekking nodig omdat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten volledig dekken. Het saldo van de voorziening zal naar verwachting op 31 december 2018 € 151.341,00 bedragen.