Inkomsten

Belastingen en overige heffingen vormen in 2018 circa 16,88% van de gemeentelijke baten. In onderstaande tabel is een weergave van de opbrengsten van de lokale heffingen opgenomen:

Omschrijving lokale heffing

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Algemene heffingen

OZB

4.270.566

4.385.100

4.523.000

Toeristenbelasting

0

25.000

25.000

Precariobelasting

15.248

13.800

15.000

Totaal algemene heffingen

4.285.814

4.423.900

4.563.000

Bestemmingsheffingen

Afvalstoffenheffing

1.912.193

1.586.540

1.585.638

Rioolheffing

2.338.927

2.214.080

2.166.400

Leges Omgevingsvergunning

1.113.144

550.000

605.000

BIZ belasting

108.558

255.000

267.800

Hondenbelasting

85.328

88.000

87.340

Staangeld kermis

62.785

64.000

66.000

Marktgelden

8.555

8.500

9.500

Leges burgerzaken

248.998

256.049

267.985

Overige heffingen

193.987

143.998

141.450

Totaal bestemmingsheffingen

6.072.474

5.166.167

5.197.113

Totaal generaal lokale heffingen

10.358.288

9.590.067

9.760.113

Aanvullende informatie bij bovenstaande tabel:

  • De heffingen zijn vermeld exclusief kwijtschelding en inclusief verminderingen op basis van bezwaar- en beroepsprocedures;
  • De overige heffingen bestaan uit diverse leges (bestemmingsplan, APV en bijzondere wetten, inrit / uitweg, kabels en leidingen etc.).