Onroerende zaakbelasting (OZB)

Opbrengst

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

OZB

4.270.566

4.385.100

4.523.000

De grondslag voor de OZB is de waarde van de onroerende zaken in de gemeente, de zogenaamde woz-waarde. De OZB bestaat uit een eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen en een gebruikersbelasting voor niet-woningen. In het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet woz) worden de onroerende zaken jaarlijks getaxeerd. Voor het belastingjaar 2018 geldt de waarde op waardepeildatum 1 januari 2017.

Voor 2018 worden de opbrengsten van de OZB verhoogd met het percentage van 1,60%. De opbrengst OZB eigenaren is begroot op € 3.934.500,00, de opbrengst OZB gebruikers € 588.500,00. De inflatiecorrectie voor de periode 1 mei 2016 - 1 mei 2017 is 1,60%. Er is geen aanvullende verhoging noodzakelijk.

Als uitgangspunt voor de begroting 2018 wordt gewerkt met de belastingcapaciteit 2017 (taxaties met waardepeildatum 1 januari 2016). Daarop wordt een correctie gedaan voor de verwachte waardeontwikkeling. Aangezien deze nog niet bekend is, kan de berekening voor de tarieven nog niet worden afgerond. De prognose van de waardeontwikkeling is in oktober 2017 bekend en wordt dan verwerkt. Uitgangspunt is dat de netto lasten OZB voor de belastingplichtige stijgen met 1,60% (uitgaande van een gemiddelde waardeontwikkeling). Wanneer de waardeontwikkeling anders is dan gemiddeld, zullen de netto lasten in verhouding meer of minder toenemen voor de belastingplichtige.