Financiële gevolgen bestaand beleid

Uitkomst begroting 2018

In de Voorjaarsnota 2018 verwachtten we nog een nadelig saldo van € 208.001,00. De concept-begroting 2018 sluit met een voordelig saldo van € 77.849,00, een voordelig verschil van  € 285.850,00. Dit voordeel is een gevolg van onderstaande mutaties:

Analyse resultaat 2018 

Voordelige mutaties

a.

Hogere algemene uitkering 2018

535.000,00

b.

Hogere decentralisatie uitkering "oude" wmo 

52.000,00

c.

Lager budget huishoudelijke hulp 

100.000,00

d. 

Lagere rentelasten 

168.000,00

e.

Ozb, opbrengst, inflatiecorrectie 

26.400,00

f.

Ozb, volumegroei tot en met 2016

96.000,00

g.

Ozb, volumegroei 2017

31.000,00

h.

Hoger dividend BNG 

8.500,00

i. 

Lagere lasten uitbreiding formatie ten opzichte VJN

25.000,00

j.

Lagere premie algemene  WA-verzekering 

15.000,00

k.

Geen kapitaallasten fietspad Riel naar Gilze

22.000,00

l.

Lagere  elektriciteitslasten Haspel 

8.000,00

m.

Hogere opbrengst leges burgerzaken 

19.000,00

n. 

Hogere opbrengst leges apv

6.500,00

o.

Overige per saldo voordelige mutaties

49.750,00

Totaal voordelige mutaties 

1.162.150,00

Nadelige mutaties 

a.

Hogere bijdrage Hart van Brabant 

24.000,00

b.

Hogere bijdrage Veiligheidsregio 

7.300,00

c.

Hogere bijdrage Mid-point 

24.000,00

d.

Vervallen geraamde opbrengst reclame zuil A-58 

40.000,00

e.

Hogere kapitaallasten Tilburgseweg 

11.000,00

f.

Budget Stika, geen dekking uit reserve groen 

25.000,00

g. 

Budget SSIB (Samen Sterk In het Buitengebied)

7.500,00

h.

Lagere reclameopbrengsten 

33.500,00

i.

Lagere toerekening overhead aan grex,KW, afval, rio

56.000,00

j.

Hogere bijdrage GGD

11.000,00

k.

Budget combinatie functies 

60.000,00

l.

Functioneel beheer makelaarssuite 

16.000,00

m.

Hogere salarislasten effect stijging pensioenpremies

109.000,00

n.

Hogere salarislasten cao-akkoord gemeentepersoneel 

140.000,00

o.

Bijkomende kosten uitbreiding formatie 

75.000,00

p.

Hogere lasten overige beleidsintensiveringen 

29.000,00

q.

Stelpost hogere last prijscompensatie 

51.000,00

r. 

Stelpost budgetten VNG (alg. uitkering )

70.000,00

s. 

Vervallen extra stijging OZB met 2% 

87.000,00

Totaal nadelige mutaties 

876.300,00

Samengevat 

Totaal voordelige mutaties 

1.162.150,00

Totaal nadelige mutaties 

876.300,00

Per saldo voordelig 

285.850,00

Incidentele lasten en baten in de begroting 2018

Incidentele 

Incidentele 

Omschrijving 

Programma

lasten 

baten

Wachtgeld voormalige bestuurders

1

71.924

71.924

Eenmalige extra inzet personeel

duurzaamheid 

3

64.080

64.080

Onderuitputting kapitaallasten 2018

alg.

51.000

51.000

Post onvoorziene uitgaven

alg.

35.400

35.400

Eenmalige inzet formatie voor DIV

overhead

41.000

41.000

Lasten voormalig personeel

overhead

42.000

42.000

Incidenteel budget vorming en opleiding

overhead

15.000

15.000

Totaal 

320.404

320.404

De incidentele baten zijn verantwoord op taakveld 010 Reserves, beschikking over de AWR behalve de incidentele bate, onderuitputting kapitaallasten ad € 51.000,00 die bij de overige lasten en baten is geraamd (taakveld 0.8 overige lasten en baten)
Voor het "nieuwe" beleid wordt voor incidentele uitgaven beschikt over de algemene weerstandsreserve. Zie onderstaand overzicht.

Incidentele 

Incidentele 

Omschrijving 

Programma

lasten 

baten

Budget Goolse democratie 

1

25.000

25.000

Budget voor integriteitsbeoordeling 

1

6.000

6.000

Extra ambtelijke inzet tbv Goolse democr.

1

2.000

2.000

Gemeenteraadsverkiezingen 

1

25.000

25.000

Web-sitwe gemeenteraad

1

5.500

5.500

Formatie voor 2 jaar, beleidsmedew. R&B

3

36.000

36.000

Formatie voor 2 jaar, adm. medew. VVH

3

36.000

36.000

Formatie voor 2 jaar, appl.beheer Squit XO

3

31.000

31.000

Budget onderzoek fietspad Riel-Gilze

3

25.000

25.000

Wandel- en fietsroutes

3

15.000

15.000

Groot onderhoud in het groen 

3

65.000

65.000

Implementatie omgevinsgvergunning 

3

150.000

150.000

Budget onderzoek zwembad 

4

15.000

15.000

Marietje Kesselsproject 

4

48.000

48.000

Budget buurtbemiddeling 

4

10.000

10.000

Big data en Sociaal Domein 

4

72.500

72.500

Persoonlijke gezondheidscheck 

4

20.000

20.000

Leefstijlinterventie 

4

17.500

17.500

Formatie voor 2 jaar, secretariële ondersteuning

Overhead

25.000

25.000

commissie bezwaarschriften 

Projectleiding ZGW

Overhead

10.000

10.000

Finetunen zaaktypes 

Overhead

8.100

8.100

Implementatie ZGW Sociale zaken 

Overhead

40.000

40.000

KCC functionaliteit

Overhead

23.000

23.000

Business care vergunningen VVH

Overhead

45.000

45.000

Adviezen vanwege de WNRA

Overhead

15.000

15.000

Papierloos werken 

Overhead

7.000

7.000

Doorontwikkeling afd. OND In Proces

Overhead

20.000

20.000

Implementatie nieuwe interface InProces

Overhead

37.000

37.000

Totaal 

834.600

834.600

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
Salariskosten bestuur
De salariskosten voor het gemeentebestuur vallen uiteen in de salariskosten van de Gemeenteraad, het College, de lokale rekenkamer en de griffie. Ten opzichte van vorig jaar wijken de ramingen nauwelijks af.

Salariskostenontwikkeling
De salariskosten stijgen ten opzichte van de begroting 2017 met € 468.000,00 hetgeen een stijging is van 6,03%. In de berekening van de salarissen voor 2018 is rekening gehouden met de periodieke verhoging voor de medewerkers en is rekening gehouden met een stijging van de salarissen van 1,5% ten opzichte van het salarisniveau april 2017. De stijging van de salarislasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de pensioenpremies.
Tenslotte is rekening gehouden met een stelpost van € 100.000,00 als financiële consequenties van de gevolgen van de recent afgesloten CAO voor gemeentepersoneel.
De stijging wordt ook veroorzaakt door de uitbreiding van de formatie van 121,37 fte met 3,24 fte naar 124,61 fte.

Salariskosten voormalig personeel
In 2018 heeft de raming betrekking op een personeelslid die gedeeltelijk is afgekeurd en de gemeente is eigen risicodrager.

Investeringen, onderscheiden in investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Boekwaarde 01-01-2017

Afschrijving in 2017

Aflossing in 2017

Boekwaarde 31-12-2017

Rente

Kapitaal lasten

Materiële vaste activa economisch nut

Gronden & Terreinen

1.002.723

0

0

1.002.723

25.068

25.068

Bedrijfsgebouwen

25.485.368

977.865

0

24.507.503

637.134

1.614.999

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

492.354

28.313

0

464.041

12.309

40.622

Machines, apparaten & installaties

3.150.912

293.620

0

2.857.292

78.773

372.393

Overige materiële vaste activa

3.264.109

408.418

0

2.855.691

81.603

490.021

Inv.ec.nut ter bestrijding van kstn heffing

20.916.674

444.639

0

20.472.035

522.917

967.556

Totaal materiële vaste activa economisch nut

54.312.139

2.152.855

0

52.159.284

1.357.803

3.510.658

Materiële vaste activa maatschappelijk nut

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

10.926.973

613.870

0

10.313.103

273.174

887.044

Machines, apparaten & installaties

2.111

704

0

1.408

53

757

Overige materiële vaste activa

65.956

40.015

0

25.941

1.649

41.664

Totaal materiële vaste activa maatschappelijk nut

10.995.040

654.589

0

10.340.451

274.876

929.465

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen

244.728

0

0

244.728

6.118

6.118

Overige langlopende geldleningen

2.757.901

0

37.278

2.720.623

72.914

72.914

Overige uitzettingen > 1 jaar

6.807

0

0

6.807

170

170

Totaal financiële vaste activa

3.009.435

0

37.278

2.972.157

79.202

79.202

Totaal gemeente Goirle

68.316.614

2.807.443

37.278

65.471.893

1.711.881

4.519.324

Overzicht reserves

Vermeerderingen

Verminderingen

toev.

andere

t.g.v.

andere

Saldo

rente

t.l.v.

res./ontv.

exploit.

res./activa

aan-

Saldo

Omschrijving

01-01-2018

bijschrijv.

exploit.

derden

derden

wending.

31-12-2018

2,09%

Algemene reserves

Algemene (geblokkeerde) reserve

2.875.000

0

0

0

0

0

0

2.875.000

Totaal algemene reserves (A)

2.875.000

0

0

0

0

0

0

2.875.000

Overige bestemmingsreserves

Algemene weerstandsreserve

4.455.947

93.129

111.255

0

1.104.004

0

145.176

3.411.151

Reserve overgehevelde budgetten

0

0

0

0

0

0

0

0

Res. Fest. unieke (sport)prestatie

15.140

0

0

0

0

0

0

15.140

Res. dekking onderh. Turnhoutsebaan

2.100.000

0

0

0

0

0

0

2.100.000

Dekkingsreserve kapitaallasten

267.896

5.599

0

0

21.617

0

0

251.878

Reserve Kloosterplein

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve groen

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve monumenten

40.113

0

0

0

11.515

0

0

28.598

Reserve impuls overige ruimte

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Turnhoutsebaan

143.497

2.999

0

0

0

0

0

146.496

Res. egalisatie opbr. leges bouwverg.

800.261

0

0

0

0

0

800.261

Res. dekking kapitaall. sportpark

1.204.835

25.181

0

0

234.084

0

0

995.932

Reserve parkeerplaatsen

23.313

0

0

0

0

0

0

23.313

Reserve verfraaiing gemeente

169.021

0

0

0

10.910

0

0

158.111

Reserve volkshuisvesting

233.435

0

0

0

0

0

0

233.435

Reserve 1-loket

29.395

0

0

0

0

0

0

29.395

Reserve huisvesting onderwijs

1.472.645

0

0

0

98.640

0

0

1.374.005

Reserve cultureel centrum

6.929.455

144.826

0

0

321.000

0

0

6.753.281

Reserve incidentele subsidie

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve AWBZ/Wmo

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve sociaal domein

1.100.000

0

0

0

0

0

0

1.100.000

Reserve blijverslening

500.000

0

0

0

0

0

0

500.000

Reserve duurzaamheidslening

500.000

0

0

0

0

0

0

500.000

Totaal overige best.reserves

19.984.953

271.734

111.255

0

1.801.770

0

145.176

18.420.996

Reserves grondexploitatie

Algemene reserve grondexploitatie

2.564.651

53.601

-41.800

3.661

0

0

2.572.791

Reserve bovenwijkse voorzieningen

481.509

10.064

0

0

0

0

0

491.573

Totaal reserves grondexploitatie

3.046.160

63.665

-41.800

0

3.661

0

0

3.064.364

Totaal Bestemmingsreserves (B)

23.031.113

335.399

69.455

0

1.805.431

0

145.176

21.485.360

Totaal reserves (A+B)

25.906.113

335.399

69.455

0

1.805.431

0

145.176

24.360.360

In 2015 is het BBV gewijzigd  en als gevolg daarvan is de Notitie rente verschenen van de commissie BBV.
Alhoewel in het BBV de mogelijkheid vooralsnog blijft bestaan om een rentevergoeding (of een vergoeding voor de inflatie) over het eigen vermogen te berekenen en deze door te belasten aan de taakvelden adviseert de Commissie BBV vanwege het verlangde inzicht, de eenvoud en transparantie deze systematiek niet (meer) toe te passen.
Als er wel een rentevergoeding over het eigen vermogen wordt berekend, dan moet deze vergoeding op een realistisch niveau liggen. Daarom mag deze vergoeding maximaal het rentepercentage zijn dat door de gemeente over extern aangetrokken financieringsmiddelen wordt vergoed. Aangezien het hierbij veelal om een samenstel van meerdere langlopende en kortlopende leningen gaat, zal hiertoe een gewogen percentage moeten worden berekend.
Gelet op de besluiten in het verleden om rente toe te voegen aan bepaalde reserves en ook omdat een deel van de  bespaarde rente als structureel dekkingsmiddel in de begroting is verwerkt is er voor gekozen om rente toe te rekenen aan het eigen vermogen. Het percentage voor 2018 komt uit op 2,09%.

Overzicht van de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma

Toevoegingen reserves

Toevoeging van de berekende rente aan de AWR (rechtstreeks)

93.129,00

A.d.m.

Toevoeging van de berekende rente van reserves aan de AWR

60.255,00

A.d.m.

Toevoeging van de berekende rentedekkingsreserve kapitaallasten renovatie sportpark

25.181,00

A.d.m.

Toevoeging van de berekende rente dekkingsreserve kapitaallasten kapel cultureel centrum/renovatie brandweerkazerne

5.599,00

A.d.m.

Toevoeging van de berekende rente aan reserve cultureel centrum

144.826,00

A.d.m.

Toevoeging van de berekende rente aan reserve Turnhoutsebaan

2.999,00

A.d.m.

Toevoeging van de berekende rente aan de reserves grondexploitatie

21.865,00

A.d.m.

Toevoeging onder uitputting kapitaallasten aan de AWR

51.000,00

A.d.m.

Totaal

404.854,00

Onttrekkingen reserves

Beschikking over de AWR, wachtgelden voormalige wethouders

71.924,00

1

Beschikking over de AWR, voormalig personeel

42.000,00

Overh

Beschikking over de AWR voor incidentele formatie voor DIV

41.000,00

Overh

Beschikking over de AWR voor incidentrele budget vorming/opleiding

15.000,00

Overh

Beschikking over de AWR, extra formatie duurzaamheid

64.080,00

3

Beschikking over de dekkingsreserve kapitaallasten

21.617,00

3

Beschikking over de reserve monumenten

11.515,00

3

Beschikking over de reserve verfraaiing gemeente

10.910,00

3

Beschikking over de reserve cultureel centrum

321.000,00

4

Beschikking over de dekkingsreserve renovatie sportpark

234.084,00

4

Beschikking over de reserve huisvesting onderwijs

98.640,00

4

Beschikking over de AWR, onvoorzien

35.400,00

A.d.m.

Beschikking over de algemene reserve grondexploitatie

3.661,00

3

Beschikking over de reserve sociaal domein, extra middelen 2018

250.000,00

4

Beschikking over de AWR, extra middelen 2018

834.600,00

div

Totaal

2.055.431,00

Overzicht voorzieningen

Vermeerderingen

Verminderingen

toev.

andere

t.g.v.

andere

Saldo

rente

t.l.v.

res./ontv.

exploit.

res./activa

aan-

Saldo

Omschrijving

01-01-2018

bijschrijv.

exploit.

derden

derden

wending.

31-12-2018

Voorziening sociaal fonds personeel

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorz. pensioenen (vm) bestuurders

2.196.983

0

70.000

0

3.898

0

0

2.263.085

Voorziening verrekening afvalvolume

31.250

0

0

0

0

0

0

31.250

Voorziening IKB

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorz. onderh. gemeentegebouwen

841.519

0

175.000

0

0

0

222.000

794.519

Voorziening sportmaterialen

0

0

0

0

0

0

0

0

Voorz. ver. inventaris gemeentehuis

72.369

0

14.800

0

0

0

0

87.169

Voorz. egalisatie tarieven rioolrecht

833.997

0

0

0

0

0

0

833.997

Voorz. Egal. tarieven afvalstoffen

151.341

0

0

0

0

0

151.341

Totaal voorzieningen

4.127.459

0

259.800

0

3.898

0

222.000

4.161.361