Renterisico vlottende schuld en kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente met kort geld mag financieren. Simpeler gezegd: de kasgeldlimiet is het bedrag dat je als gemeente 'rood' mag staan bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De ruimte van de kasgeldlimiet wordt zo volledig mogelijk benut alvorens wordt overgaan tot consolidatie van de netto vlottende schuld via het aantrekken van nieuwe vaste leningen.
De kasgeldlimiet bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal = 8,5% * € 57.808.745,00 = € 4.913.743,00
Per 1 januari 2018 is er een financieringstekort van circa € 3.000.000,00. Dit valt binnen de kasgeldlimiet.