Renteresultaat

Doordat de gemeente Goirle interne rente rekent over de eigen financieringsmiddelen (het eigen vermogen) is er sprake van twee renteresultaten die ten gunste van de exploitatie komen, namelijk de bespaarde rente over het eigen vermogen en het rente-resultaat als gevolg van afronding van het renteomslag-percentage. Beiden worden hieronder uitgewerkt.

Bespaarde rente
De bespaarde rente is het verschil tussen de aan de taakvelden door te berekenen rente over het eigen vermogen (interne rente) en de rente die aan de reserves wordt toegevoegd. De bespaarde rente is een algemeen dekkingsmiddel ten gunste van het saldo.

Bespaarde rente

2018

Door te berekenen rente over eigen vermogen

541.438

Rentetoevoeging aan reserves

-353.860

Bespaarde rente ten gunste van het exploitatiesaldo

187.578

Renteresultaat als gevolg van afronding renteomslag
Door de in 2016 gewijzigde BBV-regelgeving wordt het renteomslag-percentage afgerond op een half procent. De renteomslag-berekening komt uit op een percentage van 1,87%. Dit is afgerond naar 2%. Deze 2% wordt via de kapitaallasten doorberekend naar de taakvelden. Het positieve renteresultaat dat hierdoor ontstaat bedraagt € 88.991,00. Ook dit is een algemeen dekkingsmiddel.

Totaal renteresultaat

Totaal rente t.g.v. het saldo

2018

Bespaarde rente

187.578

Rente-resultaat afronding renteomslag

88.991

276.569

Voor meer informatie over de rente verwijzen we naar de renteomslag-berekening in het bijlagenboek.