Financieringsbehoefte

Om de financieringsbehoefte te berekenen wordt de boekwaarde van de activa en de bouwgrondexploitaties per 1 januari 2018 afgezet tegen de som van het eigen vermogen, de voorzieningen en de langlopende leningen per 1 januari 2018. Per 1 januari 2018 is er een financieringstekort van € 3.073.375,00. Deze financieringsbehoefte valt binnen de kasgeldlimiet. De berekening wordt hieronder weergegeven:

 

2018

Activa

Boekwaarde activa per 1-1

67.271.826

Boekwaarde project gefinancierd

0

Boekwaarde onderhanden werk grondexploitaties

-5.739.105

61.532.721

Passiva

Eigen vermogen (reserves)

25.906.113

Voorzieningen 

4.405.522

Langlopende leningen stand per 1-1

28.147.711

58.459.346

Financieringsbehoefte/overschot (activa - passiva)

3.073.375