Grondexploitatie

De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. In artikel 38, onderdeel a, van het BBV wordt gevraagd om in de balans afzonderlijk op te nemen:
Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar:
1. Niet in exploitatie genomen bouwgronden en
2. Overige grond- en hulpstoffen.

In onderdeel b van artikel 38 wordt gevraagd om ‘onderhanden werk’ te vermelden, hieronder vallen ook bouwgronden in exploitatie. Voor de berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken(ingevolge artikel 17 onderdeel van het BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

Door de wijzigingen van het BBV vallen de niet in exploitatie genomen gronden met ingang van 2016 niet langer onder de grondexploitatie en worden ze gerubriceerd onder de materiële vaste activa. Hierdoor verandert dit kengetal voor 2016 en verder.

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Kengetal grondexploitatie in %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A.

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

0

0

0

0

0

0

B.

Bouwgronden in exploitatie

-4.901

-2.326

-852

-1.220

-964

-892

C.

Totaal

-4.901

-2.326

-852

-1.220

-964

-892

D.

Totale baten

67.540

57.092

55.753

56.136

56.595

57.030

Kengetal grondexploitatie in %

-7,26%

-4,07%

-1,53%

-2,17%

-1,70%

-1,56%