Kengetallen

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Overzicht kengetallen

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A.

Netto schuldquote in %

19,66%

50,41%

49,55%

45,69%

41,82%

38,03%

B.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor

verstrekte leningen in %

20,03%

50,85%

50,00%

46,14%

42,27%

38,48%

C.

Solvabiliteitsratio in %

45,22%

36,20%

32,81%

32,61%

32,14%

31,81%

D.

Kengetal grondexploitatie in %

-7,26%

-4,07%

-1,53%

-2,17%

-1,70%

-1,56%

E.

Structurele exploitatieruimte in %

0,31%

2,50%

-2,13%

0,20%

0,50%

0,69%

F.

Vaststelling gemeentelijke belasting-

capaciteit in %

102,40%

95,25%

92,28%

92,28%

92,30%

93,57%

De berekening van de diverse kengetallen geven we hieronder weer.