Beoordeling van de kengetallen in relatie tot de financiƫle positie

In 2018 zijn zowel de netto schuldquote als de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen toegenomen ten opzichte van 2017.

De solvabiliteitsratio is iets gedaald  ten opzichte van 2017 vanwege een daling van het eigen vermogen.

Het kengetal voor de grondexploitatie is ten opzichte van 2017 gedaald omdat we in 2018 rekening houden met te maken kosten.

De structurele exploitatieruimte is ten opzichte van 2017 gestegen omdat de begroting 2018 een voordelig resultaat geeft van afgerond € 78.000,00.

Uit de kengetallen voor de belastingcapaciteit kunnen we afleiden dat de woonlasten in de gemeente
Goirle tot en met 2016 iets boven het landelijk gemiddelde liggen. Vanaf 2017 komen die onder het landelijk gemiddelde te liggen vanwege de daling van de tarieven voor het rioolrecht en voor de afvalstoffenheffing. Vorig jaar zijn deze tarieven substantieel verlaagd vanwege de wijziging van het BBV. Daarentegen stond een lichte verhoging van de ozb (4,15%). Per saldo heeft dat geleid tot een forse verbetering van onze plaats in het overzicht van lasten van de lokale belastingdruk. We zijn gestegen van 170 in 2016 naar 96 in 2017 en hoe lager hoe beter.