Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenten ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Netto schuldquote in %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A.

Totaal van de vaste schulden

31.314

28.148

26.061

24.046

22.031

20.016

B.

Totaal saldo van de netto vlottende schulden

4.579

8.509

9.405

9.405

9.405

9.405

C.

Totaal saldo van alle overlopende passiva

1.467

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

D.

Totaal saldo van alle financiele vaste activa

-2.765

-2.728

-2.691

-2.654

-2.617

-2.580

E.

Totaal saldo van de uitzettingen korter dan 1 jaar

-20.353

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

F

Totaal saldo van alle liquide middelen

-434

0

0

0

0

0

G

Totaal saldo van de overlopende activa

-533

-350

-350

-350

-350

-350

Totaal

13.275

28.779

27.625

25.647

23.669

21.691

H

Gerealiseerd totaal saldo van de baten

67.540

57.092

55.753

56.136

56.595

57.030

Netto schuldquote in %

19,66%

50,41%

49,55%

45,69%

41,82%

38,03%