Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Solvabiliteitsratio in %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A.

Het eigen vermogen

34.248

25.923

24.484

23.809

23.413

23.063

B.

Het totaal aan alle passiva

75.734

71.620

74.623

73.021

72.838

72.503

Solvabiliteitsratio in %

45,22%

36,20%

32,81%

32,61%

32,14%

31,81%