Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Om inzicht te krijgen in hoeverre sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op die manier brengen we duidelijk in beeld wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent voor de schuldenlast.
De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte leningen worden opgenomen (zie artikel 36 lid b en c, van het BBV).

Netto schuldquote gecorrigeerd voor

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

alle verstrekte leningen in %

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A.

Totaal van de vaste schulden

31.314

28.148

26.061

24.046

22.031

20.016

B.

Totaal saldo van de netto vlottende schulden

4.579

8.509

9.405

9.405

9.405

9.405

C.

Totaal saldo van alle overlopende passiva

1.467

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

D.

Totaal saldo van alle financiele vaste activa

-2.513

-2.476

-2.439

-2.402

-2.365

-2.328

E.

Totaal saldo van de uitzettingen korter dan 1 jaar

-20.353

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

-6.300

F.

Totaal saldo van alle liquide middelen

-434

0

0

0

0

0

G.

Totaal saldo van de overlopende activa

-533

-350

-350

-350

-350

-350

Totaal

13.527

29.031

27.877

25.899

23.921

21.943

H.

Gerealiseerd totaal saldo van de baten

67.540

57.092

55.753

56.136

56.595

57.030

Netto schuldquote gecorrigeerd voor

verstrekte leningen in %

20,03%

50,85%

50,00%

46,14%

42,27%

38,48%