In de volgende tabel geven we een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Onder de tabel lichten we de onderdelen toe.

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

2018

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

4.538.000

Uitkering gemeentefonds

30.704.119

Dividend

21.000

Saldo van de financieringsfunctie 

276.569

Overige algemene dekkingsmiddelen

275.450

Totaal algemene dekkingsmiddelen

35.815.138

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

Deze middelen kennen, in tegenstelling tot de heffingen als rioolrecht en de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel.

Opbrengst lokale heffing

2018

OZB woningen

3.120.000

OZB niet-woningen

1.403.000

Precariobelasting

15.000

Totaal 

4.538.000

Meer informatie over de lokale heffingen, met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, tarieven, de belastingdruk en het kwijtscheldingsbeleid vermelden we in paragraaf 3.1 lokale heffingen.

Uitkering gemeentefonds

Voor alle reguliere middelen binnen het gemeentefonds (de algemene uitkering en de integratie- en decentralisatie-uitkeringen) geldt dat er geen bestedings- en verantwoordingsverplichting is richting de Rijksoverheid. Echter, achterliggende regelgeving dwingt vaak wel een bepaald bestedingsniveau af.

Het Rijk stelt het gemeentefonds drie keer per jaar bij. Zij informeert de gemeenten hierover in de mei/juni-, september- en decembercirculaires. Onderstaande ramingen van de algemene uitkering en van de integratie-uitkering sociaal domein zijn gebaseerd op de meicirculaire 2017. In de berekening van de meerjarenramingen is de inflatie meegenomen.

Algemene uitkering

2018

2019

2020

2021

Algemene uitkering

17.744.383

18.284.951

18.708.211

19.004.360

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen

2018

2019

2020

2021

Impuls Brede scholen combinatiefuncties (DU)

62.283

62.283

62.283

62.283

Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (IU)

58.371

58.371

58.371

58.371

Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)

1.794.516

1.794.516

1.809.553

1.883.306

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

34.673

46.231

57.789

69.346

Armoedebestrijding kinderen (DU)

80.540

80.540

80.540

80.540

Subtotaal

2.030.383

2.041.941

2.068.536

2.153.846

Integratie-uitkering sociaal domein

2018

2019

2020

2021

Decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)

3.028.706

2.996.997

3.011.276

3.006.371

Decentralisatie jeugdzorg (IU)

4.993.457

4.993.462

5.021.067

5.042.559

Decentralisatie Participatiewet (IU)

2.907.190

2.719.881

2.593.947

2.531.149

Subtotaal

10.929.353

10.710.340

10.626.290

10.580.079

Totaal uitkering gemeentefonds

30.704.119

31.037.232

31.403.037

31.738.285

Dividend

De gemeente Goirle ontvangt jaarlijks een dividenduitkering van haar aandelenbezit in het maatschappelijk kapitaal van de NV Bank Nederlandse Gemeenten. Voor 2018 ramen we dit dividend op € 21.000,00. De gemeente heeft ook aandelen in Brabant Water NV en in TWM Holding. Brabant Water NV keert geen dividend uit. Vanaf 2009 is de dividenduitkering van de TWM Holding vervallen. We geven hierover meer informatie in de paragraaf verbonden partijen.

Saldo van de financieringsfunctie

Bij de financieringsfunctie is er sprake van externe en interne rente, bespaarde rente en een rente-resultaat als gevolg van afronding van de renteomslag.
De externe en interne rente wordt door middel van de renteomslag via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden.
De bespaarde rente is een algemeen dekkingsmiddel ten gunste van het saldo.
Daarnaast is er sprake van een rente-resultaat als gevolg van afronding van het renteomslag-percentage. Ook dit is een algemeen dekkingsmiddel.

Totaal rente in algemene dekkingsmiddelen

2018

Bespaarde rente

187.578

Rente-resultaat afronding renteomslag

88.991

Totaal rente t.g.v. het saldo

276.569

Voor meer informatie over de rente verwijzen we naar paragraaf 3.4 financiering en de berekening van de  renteomslag in het bijlagenboek.

Overige algemene dekkingsmiddelen

Voor overige algemene dekkingsmiddelen is € 275.450,00 aan baten geraamd. Dit bedrag bestaat uit diverse stelposten, namelijk:

Overige algemene dekkingsmiddelen

2018

Incidentele boekwinst op gronden/aandelen

160.000

Doorschuif btw GGD

9.200

Voordeel onderhoud (sport)accommodaties en sportvelden

25.000

Voordeel onderhoud halve kapitaallasten investeringen 2018

51.000

Voordeel ingerekende rentelasten grondexploitatie

30.250

Totaal baten

275.450

Het bedrag van € 160.000,00 heeft grotendeels te maken met het te verwachten eenmalig voordeel dat structureel een verlichting kan betekenen van de algemene dienst.
Dit eenmalig voordeel heeft te maken met de afwikkeling van het geschil over de overname van de TWM.

Bij de lasten is een stelpost meegenomen van € 261.792,00. Dit bedrag bestaat uit de volgende stelposten:

Overige algemene dekkingsmiddelen

2018

Stijging van lonen

140.000

Prijsstijging van 1%

51.400

Afgezonderde gelden algemene uitkering

70.392

Totaal lasten

261.792

In de begroting is uitgegaan van en stijging van de lonen van 1%. Inmiddels is duidelijk wat de nieuwe CAO betekent en dat betekent voor 2018 een hogere salarislast van € 140.000,00.
In de begroting 2018 is rekening gehouden met een prijsstijging van 1% maar omdat in de mei circulaire voor 2018 rekening is gehouden met een prijsstijging van 1,4% wordt het verschil als een last geraamd via een stelpost.
Tenslotte is rekening gehouden met een stelpost van € 70.392,00 en dat is een gevolg van een andere wijze van het afzonderen van gelden van het rijk in de algemene uitkering voor taken die uitgevoerd worden door of namens de VNG.