Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Totaal lasten

11.028.136

5.042.880

2.878.184

Totaal baten

-46.784.548

-46.770.013

-38.267.481

Saldo programma

-35.756.412

-41.727.133

-35.389.297

Lasten
€ 2.878.184

Baten
€ -38.267.481

NrTaakveldBegroting 2017Begroting 2018
Lasten
0_10Mutatie reserves3.819.379404.854
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60101001Bestemmingsreserves T/O4710001Toevoeging aan reserves3.819.379404.854
0_11Resultaat vd rekening van betalen/lasten16.73178.176
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60110001Saldo v/d begroting / rekening4380902Saldo van de begroting16.73178.176
0_5Treasury-172.0733.354
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60500001Rente4510001Externe rentelasten lange financiering750.211678.047
60500001Rente4740001Toegerekende rente kapitaalwerken-1.711.881-1.344.722
60500001Rente4740002Toegerekende rente grondexploit53.51069.443
60500001Rente4740003Door te berekenen rente projectfinanc.-7.182-6.750
60500001Rente4740004Rentelasten eigen vermogen680.151541.438
60500002Beleggingen / liquiditeiten4380056Kosten betalingsverkeer3.4503.500
60500002Beleggingen / liquiditeiten4740001Toegerekende rente kapitaalwerken6.2885.031
60500003Startersleningen Svn4380999Overige goederen en diensten7.5007.575
60500003Startersleningen Svn4740001Toegerekende rente kapitaalwerken45.88037.292
60500004Blijversleningen Svn4380999Overige goederen en diensten02.500
60500004Blijversleningen Svn4740001Toegerekende rente kapitaalwerken010.000
0_61OZB Woningen141.718149.988
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
10610001Directe bedrijfslasten woz/ozb woningen4110117Salarissen Ondersteuning8.71814.988
60610001Woz/ozb woningen4380030Uitbestede werkzaamheden130.000132.000
60610001Woz/ozb woningen4380999Overige goederen en diensten3.0003.000
0_62OZB-niet Woningen17.00017.500
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60620001Woz/ozb niet-woningen4380030Uitbestede werkzaamheden15.00015.500
60620001Woz/ozb niet-woningen4380999Overige goederen en diensten2.0002.000
0_64Belastingen overig23.55016.250
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60640003Belastingen algemeen4380030Uitbestede werkzaamheden12.20012.350
60640003Belastingen algemeen4380044Licenties1.2001.250
60640003Belastingen algemeen4380056Kosten betalingsverkeer150150
60640003Belastingen algemeen4380066Advieskosten10.0002.500
0_7Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds14.13914.504
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
10700001Directe bedrijfslasten gemeentefonds4110117Salarissen Ondersteuning9.6399.954
10700001Directe bedrijfslasten gemeentefonds4380044Licenties4.5004.550
0_8Overige baten en lasten1.121.4352.189.898
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60800001Onvoorziene uitgaven4380900Onvoorzien (begroting)69.60070.800
60800002Beleidsveranderingen4380901Gereserveerde lasten activiteitenplan01.846.306
60800002Beleidsveranderingen4730001Afschrijvingen-48.1656.500
60800003Ov. baten & lasten algemene dekkingsm.4720001Toevoeging aan voorzieningen1.100.0000
60800002Beleidsveranderingen4110199Overige salarissen0140.000
60800002Beleidsveranderingen4380030Uitbestede werkzaamheden070.392
60800002Beleidsveranderingen4380999Overige goederen en diensten051.400
60800002Beleidsveranderingen4740001Toegerekende rente kapitaalwerken04.500
0_9Vennootschapsbelasting (VpB)61.0003.661
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60900001Vennootschapsbelasting4210001Af te dragen vennootschapsbelasting61.0003.661
Totaal Lasten5.042.8792.878.185
Baten
0_10Mutatie reserves-10.331.998-2.055.431
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60101001Bestemmingsreserves T/O8710001Beschikking over reserves-10.331.998-2.055.431
0_5Treasury-733.487-607.141
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60500001Rente8510001Externe rentebaten-32.636-37.204
60500001Rente8740001Bespaarde rente-680.151-541.437
60500002Beleggingen / liquiditeiten8520001Dividenden en winstuitkeringen-20.700-21.000
60500004Blijversleningen Svn8510001Externe rentebaten0-7.500
0_61OZB Woningen-3.021.570-3.120.000
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60610001Woz/ozb woningen8221001Onroerend zaak belastingen eigenaren-3.021.570-3.120.000
0_62OZB-niet Woningen-1.363.530-1.403.000
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60620001Woz/ozb niet-woningen8221001Onroerend zaak belastingen eigenaren-809.400-814.500
60620001Woz/ozb niet-woningen8221002Onroerend zaak belasting gebruikers nw-554.130-588.500
0_64Belastingen overig-101.800-102.340
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60640001Precariobelasting8330002Precariobelasting-13.800-15.000
60640002Opbrengsten hondenbelasting8222005Hondenbelasting-88.000-87.340
0_7Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds-30.240.748-30.704.119
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60700001Gemeentefonds8431001Algemene uitkering-18.755.699-19.774.766
60700001Gemeentefonds8431005Integratie-uitkering Jeugdzorg-5.277.066-4.993.457
60700001Gemeentefonds8431006Integratie-uitkering Wmo 2015-2.997.228-3.028.706
60700001Gemeentefonds8431007Integratie-uitkering Wsw-2.837.404-2.553.663
60700001Gemeentefonds8431008Integratie-uitkering Re-integratie-323.351-353.527
60700001Gemeentefonds8431010Algemene uitkering voorgaande jaren-50.0000
0_8Overige baten en lasten-976.880-275.450
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60800002Beleidsveranderingen8380900Stelposten-194.880-275.450
60800003Ov. baten & lasten algemene dekkingsm.8720001Beschikking over voorzieningen-782.0000
Totaal Baten-46.770.013-38.267.481
Totaal-41.727.133-35.389.297

Toelichting ontwikkelingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Het resultaat van dit programma is €

-35.389.297,00

(voordeel).

Toegelicht worden de (voornaamste) verschillen in lasten en baten van de begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017.

LASTEN

De lasten voor dit programma zijn €

2.164.696,00

 lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • lagere rentekosten externe financiering ad € 72.200,00;
 • lagere kosten rente interne financiering  € 138.700,00 omdat de rente die wordt toegerekend aan het eigen vermogen lager is dan die van 2017 namelijk 2% versus 2,5%;
 • lagere kapitaallasten ad € 9.800,00 voornamelijk vanwege het lagere renteomslagpercentage ( 2,0% in plaats van 2,50%);
 • in de begroting 2018 is rekening gehouden met een toerekening van de rentelasten ad € 10.000,00 voor de blijverslening waarvoor een budget van € 500.000,00 is gereserveerd;
 • in 2017 is een eenmalig beschikbaar gesteld voor het inhuren van extern advies voor het toetsen/onderzoeken van de kostendekkendheid van tarieven leges en toerekening van overhead;
 • in 2018 is een stelpost geraamd van € 140.000,00 voor te verwachten extra lasten als gevolg van de stijging van de salarislasten voornamelijk vanwege de gevolgen van het cao-akkoord gemeenten;
 • in 2018 is rekening gehouden met te verwachten kosten voor bepaalde werkzaamheden aan de VNG die  werkzaamheden voor de gemeenten uitvoeren en daar staat een compensatie tegenover in de algemene uitkering;
 • in de begroting 2018 zijn de lasten meegenomen voor het nieuwe beleid ad € 1.837.000,00 en dat betreft:
 • structurele meer lasten in de exploitatie van € 650.000,00 die o.a. betrekking hebben op personeel, combinatiefunctionaris,. begeleiding werkgroep statushouders en aandacht voofr basiskracht;
 • structurele  meer lasten vanwege de kapitaalslasten van nieuwe investeringen ad € 102.000,00;
 • incidentele lasten ad € 1.084.600,00 die voor € 250.000,00 worden gedekt uit de reserve sociaal domein en de rest ad € 834.600,00 komt ten laste van de AWR;
 • in de begroting 2018 is in 1e instantie rekening gehouden met een prijsstijging van 1%. Omdat het rijk in de algemene uitkering voor 2018 uitgaat van een stijging van 1,4% is voor die 0,4% een stelpost geraamd ad € 51.400,00;
 • in de begroting is rekening gehouden met hogere kapitaallasten ad € 11.000,00 voor het extra uitvoeringskrediet voor de Tilburgseweg;
 • de toevoeging aan de reserves is in 2018 aanmerkelijk lager namelijk € 2.668.500,00. Voor een specificatie van de toevoeging wordt verwezen naar hoofdstuk 4;
 • het saldo van de begroting 2017 bedraagt na de Burap € 16.700,00 positief;

BATEN

De baten voor dit programma zijn €

8.502.532,00

 lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • de beschikking over de reserves is aanmerkelijk, namelijk € 7.587.000,00 lager. Voor een specificatie van de beschikking in 2018 wordt verwezen naar hoofdstuk 4;
 • lagere bespaarde rente van de reserves ad € 138.700,00 vanwege de lagere rente die gehanteerd mag worden; in 2017 mocht 2,29% als rente gehanteerd worden en in 2018 is dat 2,09%;
 • lagere externe rentebaten ad € 4.600,00  vanwege een renteconversie bij een van de uitstaande geldleningen;
 • in de begroting 2018 is rekening gehouden met externe rentebaten vanwege de te ontvangen rente vanwege verstrekte blijversleningen;
 • een hogere algemene uitkering ad € 1.019.100,00 omdat de algemene uitkering 2018 op basis van de Septembercirculaire 2016 en de Meicirculaire 2017 fors in positieve zin is bijgesteld;
 • een hogere algemene uitkering voor het onderdeel nieuwe taken Wmo ad € 31.500,00. Deze hogere uitkering is budgettair neutraal verwerkt door de uitgaven voor deze nieuwe taken bij te stellen;
 • een lagere algemene uitkering voor het onderdeel jeugdzorg ad € 283.600,00. Deze lagere uitkering is budgettair neutraal verwerkt;
 • een lagere algemene uitkering voor het onderdeel participatie-wet  ad € 253.600,00. Deze lagere uitkering is budgettair neutraal verwerkt door de uitgaven voor de Participatiewet neerwaarts bij te stellen; in de begroting 2017 is bij de Burap rekening gehouden met een bate van de algemene uitkering van voorgaande jaren ad € 50.000,00 van voor 2017;
 • de hogere raming voor de OZB belasting ad € 137.900,00. Voor 2018 is  rekening gehouden met een stijging van de OZB met 1,6% (= inflatiecorrectie mei 2017 versus mei 2016) en daarnaast is rekening gehouden met volumegroei;
 • per saldo is de stelpost nog te realiseren inkomsten in 2018 € 81.200,00 hoger en wordt veroorzaakt door enerzijds een verwacht voordeel vanwege halve kapitaallasten ad € 51.000,00 in 2018 van de nieuwe investeringen 2018 en anderzijds wordt rekening gehouden met een verlaging van de rentelasten voor de grondexploitatie omdat we voornemens zijn tussentijds winst te nemen bij de grondexploitatie;
 • in 2017 is een beschikking geraamd over de voorziening ad € 782.000,00. Het betreft een vrijval van € 500.000,00 in de voorziening egalisatie tarieven rioolrecht en een beschikking over de voorziening egalisatie tarieven afvalstoffenheffing ad € 282.000,00 welke terug is gestort in de awr;

Meerjarenramingen

Taakveld

2018

2019

2020

2021

0_10

Mutatie reserves

L

404.854

353.854

353.854

353.854

B

-2.055.431

-849.596

-778.252

-749.814

0_11

Resultaat vd rekening van betalen/lasten

L

78.176

0

0

0

0_5

Treasury

L

3.353

49.714

105.353

161.239

B

-607.141

-607.141

-607.141

-607.141

0_61

OZB Woningen

L

149.988

152.518

155.092

157.708

B

-3.120.000

-3.220.615

-3.307.008

-3.394.698

0_62

OZB-niet Woningen

L

17.500

17.800

18.105

18.415

B

-1.403.000

-1.403.000

-1.403.000

-1.403.000

0_64

Belastingen overig

L

16.250

16.530

16.814

17.104

B

-102.340

-102.565

-102.794

-103.026

0_7

Alg. uitkering en ov. uitk Gemeentefonds

L

14.504

14.654

14.806

14.960

B

-30.704.119

-31.037.232

-31.403.037

-31.738.285

0_8

Overige baten en lasten

L

2.189.898

1.219.084

1.320.866

1.422.642

B

-275.450

-249.450

-274.450

-299.450

0_9

Vennootschapsbelasting (VpB)

L

3.661

6.263

6.263

2.360

2018

2019

2020

2021

Totaal lasten

2.878.184

1.830.417

1.991.153

2.148.282

Totaal baten

-38.267.481

-37.469.599

-37.875.682

-38.295.414

Saldo programma

-35.389.297

-35.639.182

-35.884.529

-36.147.132

Toelichting meerjarenramingen

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben in het algemeen betrekking op:

 • Een stijging van de salarissen met 1,50 % vanwege te verwachten generieke salariskostenstijging;
 • Een stijging van de budgetten met 1,70 % vanwege de te verwachten prijsstijging (inflatie);
 • Een stijging van de inkomsten van derden met 1,50 % vanwege de te verwachten prijsstijging(inflatie);
 • De vrijval van de kapitaallasten.

Voorts is rekening gehouden met de volgende mutaties:

 • Bij het taakveld Reserves is de beschikking over de reserves vanaf 2019 lager vanwege eenmalige beschikkingen in 2018 tot een totaalbedrag van € 869.335,00:
  • In 2018 is eenmalig beschikt over de AWR voor de incidentele uitgaven 2018 nieuw beleid ad € 834.600,00; voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar het overzicht nieuw beleid;
  • In 2018 is beschikt over de AWR voor de wachtgelden voor voormalige  bestuurders voor € 71.924,00 en die worden in 2019 € 30.300,00 en € 14.000,00 in 2020;
  • In 2018 en 2019 wordt beschikt over de AWR voor € 42.000,00 voor eenmalige lasten voor voormalig personeel;
  • in 2018 is eenmalig beschikt over de AWR voor € 15.000,00 vanwege de incidentele ophoging van het budget voor vorming en opleiding voor specifiek de afdeling VVH;
  • in 2018 is eenmalig beschikt over de AWR voor extra werkzaamheden voor DIV vanwege de extra werkzaamheden vanwege de implementatie van InProces;
  • De vrijval van de kapitaallasten voor huisvesting onderwijs wordt gecorrigeerd voor hetzelfde bedrag in de reserve huisvesting onderwijs.
 • Bij het taakveld Reserves is de toevoeging aan de reserves vanaf 2019 lager vanwege de eenmalige storting in 2018 in de AWR van het voordeel van de halve kapitaallasten van nieuwe investeringen 2018.
 • Bij het taakveld Treasury wordt de stijging in de lasten veroorzaakt door de lagere toerekening van de kapitaallasten naar de taakvelden;
 • Bij het taakveld gemeentelijke belastingen wordt rekening gehouden met een stijging van de OZB-opbrengst met 1,5% jaarlijks vanwege de inflatiecorrectie en voorts wordt rekening gehouden met een hogere opbrengt vanwege de toename van WOZ-objecten van 200 woningen in 2019 en 100 objecten in 2020 en 2021;
 • De ramingen voor de algemene uitkering in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de Septembercirculaire 2016 en de Meicirculaire 2017;
 • Bij het taakveld algemene dekkingsmiddelen is rekening gehouden met de volgende mutaties:
 • Verwerking in de meerjarenbegroting van de beleidsintensiveringen van 2018;
 • Een autonome stijging van de post salarissen van € 10.000,00 jaarlijks vanwege de periodieke verhogingen.

Overzicht bestaand en nieuw beleid en mutaties reserves

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

Saldo bestaand beleid

33.816.896-

35.143.440-

35.460.131-

35.751.172-

Lasten nieuw beleid

25.000

25.000

25.000

25.000

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

Exploitatieresultaat

33.791.896-

35.118.440-

35.435.131-

35.726.172-

Mutaties reserves bestaand beleid

35.400

35.700

35.850

36.000

Mutaties reserves nieuw beleid

-

-

-

-

Saldo

33.827.296-

35.154.140-

35.470.981-

35.762.172-

Beleidsintensiveringen

Gemeentelijke belastingen

€ 25.000,00

De samenwerking met de gemeenten Oisterwijk en Hilvarenbeek wordt steeds intensiever, zo ook op het gebied van gemeentelijke belastingen. Zo voeren we in 2017 een aanbestedingsprocedure om de uitvoering van gemeentelijke belastingen gezamenlijk te outsourcen. Daarnaast bekijken we gezamenlijk hoe we de werkzaamheden binnen het proces belastingen dusdanig kunnen verdelen over de drie gemeenten. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn kwetsbaarheid aanpakken en efficiency-voordelen uit de samenwerking halen.
De aanbesteding belastingen gaat naar verwachting € 25.000,00 extra kosten. Dit wordt verklaard door marktwerking, uitbreiding van uit te besteden werkzaamheden en areaaluitbreiding. Wanneer de kosten van de uitbesteding belastingen meer dan 10% hoger uitvallen ten opzichte van het aanwezige budget, dan komen we hierop terug naar de raad.

Overzicht incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

2018

2019

2020

2021

post onvoorziene uitgaven

35.400

35.700

35.850

36.000

storting in de awr, halve kapitaallasten

51.000

-

-

-

Incidentele baten

2018

2019

2020

2021

beschikking awr onvoorziene uitgaven

35.400

35.700

35.850

36.000

halve kapitaallasten nieuwe investeringen

51.000

-

-

-