Passiva

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(Bedragen * € 1.000,00)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste passiva

Reserves

31.544

25.906

24.406

23.600

23.101

22.673

Gerealiseerd resultaat/prognose saldo

2.704

17

78

209

312

390

Eigen vermogen

34.248

25.923

24.484

23.809

23.413

23.063

Voorzieningen

4.126

4.127

4.193

4.259

4.325

4.391

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Onderhandse leningen van financiële instellingen

31.314

28.148

26.061

24.046

22.031

20.016

Nieuw aan te trekken financiering

-

3.413

8.980

10.002

12.164

14.128

Waarborgsommen

-

-

-

-

-

-

31.314

31.561

35.041

34.048

34.195

34.144

Totaal vaste passiva

69.688

61.611

63.718

62.116

61.933

61.598

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Banksaldi

63

-

-

-

-

-

Kasgeldlening

-

4.009

4.905

4.905

4.905

4.905

Overige vlottende schulden

4.516

4.500

4.500

4.500

4.500

4.500

4.579

8.509

9.405

9.405

9.405

9.405

Overlopende passiva

1.467

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

Totale vlottende passiva

6.046

10.009

10.905

10.905

10.905

10.905

TOTAAL PASSIVA

75.734

71.620

74.623

73.021

72.838

72.503