Activa

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

Ultimo

(Bedragen * € 1.000,00)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Vaste activa

Materiële vaste activa

56.538

64.568

66.134

64.937

64.535

64.165

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekking aan:

- overige verbonden partijen

245

245

245

245

245

245

Leningen aan:

- deelnemingen

7

7

7

7

7

7

Overige langlopende geldleningen

2.513

2.476

2.439

2.402

2.365

2.328

2.765

2.728

2.691

2.654

2.617

2.580

Totale vaste activa

59.303

67.296

68.825

67.591

67.152

66.745

Vlottende activa

Voorraden

Overige grond en hulpstoffen

-

-

-

-

-

-

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-

-

-

-

-

Bouwgronden in exploitatie

-4.901

-2.326

-852

-1.220

-964

-892

Overig onderhanden werk

12

-

-

-

-

-

-4.889

-2.326

-852

-1.220

-964

-892

Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar

Uitzettingen in 's Rijks schatkist

14.012

-

-

-

-

-

Vorderingen

6.341

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

20.353

6.300

6.300

6.300

6.300

6.300

Liquide middelen

434

-

-

-

-

-

Overlopende activa

533

350

350

350

350

350

Totaal vlottende activa

16.431

4.324

5.798

5.430

5.686

5.758

TOTAAL ACTIVA

75.734

71.620

74.623

73.021

72.838

72.503