EMU-saldo

Sinds Nederland deel uitmaakt van de Economische en Monetaire Unie (de EMU) worden voor het tekort (of overschot op de begroting: begrotingssaldo) en de schuld definities gebruikt die binnen de gehele EMU hetzelfde zijn. Er wordt sindsdien alleen nog gesproken over EMU-saldo en EMU-schuld. Nederland moet jaarlijks aan de EU de jaargegevens verstrekken over het voorgaande jaar inzake onder meer het EMU-saldo en de EMU-schuld. Op basis van deze cijfers beslist de EU of er een zogenaamde tekortenprocedure gestart moet worden. Het EMU tekort van een land mag niet boven de 3% van het BBP uitkomen. De EMU-landen met een hoge schuld moeten streven naar een begrotingsevenwicht of – overschot.

Aangezien wij als gemeente werken met het baten-/lastenstelsel en niet met het kasstelsel (waar de berekening van het EMU-saldo op is gebaseerd), sturen wij als gemeente niet op het EMU-saldo. In de volgende tabel wordt de berekening van het EMU-saldo weergegeven voor de jaren 2016 tot en met 2018.

 

Omschrijving

2017

2018

2019

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

6.497

1.527

287

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.709

2.788

2.700

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.360

260

270

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

10.739

4.384

5.966

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

                -

                -

                -

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

                -

                -

                -

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

                -

                -

                -

8

Baten bouwgrondexploitatie:

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

                -

                -

                -

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties

4

4

4

met derden betreffen

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

                -

                -

                -

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

-177

187

-2.713