Financiële gevolgen nieuw beleid

Investeringen

 

rente percentage 2,0%

Inv. bedrag

Kapitaallasten 

Taakveld

Omschrijving 

2018

2019

2020

2021

2.1

* Verkeer en vervoer 

GVVP, jaarschijf 2018, 25 jr.

75.000

4.500

4.440

4.380

4.320

2.1.

* Wegen, straten en pleinen 

a.  Infraplan 25 jaar 

Uitvoeringskrediet 2018

1.162.000

69.720

68.790

67.860

66.930

Uitvoeringskrediet 2019

1.185.000

71.100

70.152

69.204

Uitvoeringskrediet 2020

1.209.000

72.540

71.572

Uitvoeringskrediet 2021

1.233.000

73.980

Totaal kapitaallasten wegen

69.720

139.890

210.552

281.686

b. Aanvullende  maatregelen infrapl.25 jr.

200.000

12.000

11.840

11.680

11.520

c. Fietssuggestiestroken fietspad 

Riel- Gilze, 25 jr.(uitvoering eventueel 2019)

p.m. 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

d. Oversteek Rillaersebaan 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

p.m. 

2.1.

* Parkeergarage 

Vervanging toegangssyteem parkeer-

15.000

1.800

1.770

1.740

1.710

garage de Hovel, 15 jr.

2.1.

* Openbare verlichting

Openbare verlichting , jaarschijf 2018, 25 jr.

123.000

7.380

7.282

7.184

7.086

4.2.

Onderwijshuisvesting 

OHP 2018 kapitaallasten t.l.v. de reserve) 

a. Sanering asbesthoudende kozijnen 

3.850

269

265

261

257

vensterbanken Mill Hill, 20 jr.

b. Verbetering binnenklimaat brede

16.790

1.176

1.159

1.142

1.125

school Frankische Driehoek, 20 jr. 

c. 1e Inrichting  onderwijsleerpakket 

29.000

2.513

2.475

2.437

2.400

en meubilair 22e en 23e groep, 15 jr.

d. Aanvullende bekostiging 

6.000

6.000

0

1e inrichting Taalschool/Taalklas 1jr.

Renovatie gedeelte Mill Hill

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5.5.

Cultureel erfgoed

Vervangingen SCAG

(diversen), 2,0%, 10 jr. annuiteit

39.000

4.342

4.342

4.342

4.342

5.7.

Groen 

Speeltoestellen, 10 jr.

55.000

6.600

6.490

6.380

6.270

7.2.

Riolering 

a. Vervanging riolering (50 jr.)

Vervanging riolering 2018

1.299.000

41.338

41.338

41.338

41.338

Vervanging riolering 2019

244.000

7.765

7.765

7.765

Vervanging riolering 2020

1.008.000

32.078

32.078

Vervanging riolering 2021

1.028.000

32.715

Totaal kapitaallasten riolering 

41.338

49.103

81.181

113.896

b. Vervanging e/m drukr./rioolgemalen (15 jr.)

Vervanging  e/m drukr/gemalen  2018

96.000

7.472

7.472

7.472

7.472

Vervanging  e/m drukr/gemalen  2019

153.000

11.908

11.908

11.908

Vervanging  e/m drukr/gemalen  2020

144.000

11.206

11.206

Vervanging  e/m drukr/gemalen  2021

147.000

11.440

Totaal kapitaallasten riolering 

7.472

19.380

30.586

42.026

Totaal lasten investeringen 

165.110

248.436

361.865

476.638

Dekking

t.l.v. reserve huisvesting onderwijs 

-269

-265

-261

-257

t.l.v. reserve huisvesting onderwijs 

-1.176

-1.159

-1.142

-1.125

t.l.v. reserve huisvesting onderwijs 

-2.513

-2.475

-2.437

-2.400

t.l.v. reserve huisvesting onderwijs 

-6.000

0

0

0

t.l.v. SCAG 

-4.342

-4.342

-4.342

-4.342

t.l.v. het rioolrecht 

-41.338

-49.103

-81.181

-113.896

t.l.v. het rioolrecht 

-7.472

-19.380

-30.586

-42.026

Totaal ten laste van de algemene middelen

102.000

171.712

241.916

312.592

Exploitatie

Taakveld

Omschrijving 

2018

2019

2020

2021

diverse

Formatie 

Fte's 

1. Medewerker AO/IC 

0,89

63.000

63.000

63.000

63.000

2. Communicatie medewerker 

1,00

65.000

65.000

65.000

65.000

3. Secretariele ondersteuning commissie 

bezwaarschriften 

0,50

25.000

25.000

ten laste van de AWR

-25.000

-25.000

4. Medewerker grondstoffenbeleidsplan 

0,55

36.000

36.000

36.000

36.000

ten laste van afval 

-36.000

-36.000

-36.000

-36.000

5. Beleidsmedewerker R&B

0,50

36.000

36.000

ten laste van de AWR

-36.000

-36.000

6. Medew. toezicht kabels en leidingen 

1,00

62.000

62.000

62.000

62.000

verlaging budget inhuur 

-62.000

-62.000

-62.000

-62.000

7. Assistent projectleider 

0,67

41.000

41.000

41.000

41.000

ten laste van grexen en kapitaalwerken

-41.000

-41.000

-41.000

-41.000

8. Handhaver bouw- en woningtoezicht

1,00

63.000

63.000

63.000

63.000

9. Applicatiebeheer Squit 

0,50

31.000

31.000

ten laste van de AWR

-31.000

-31.000

10. Beleidsmedewerker VVH

0,50

36.000

36.000

36.000

36.000

11. Administratieve ondersteuning VVH 

1,00

36.000

36.000

ten laste van de AWR

-36.000

-36.000

12. Applicatiebeheer MDV

0,50

32.000

32.000

32.000

32.000

ten laste van het geraamd budget 

-32.000

-32.000

-32.000

-32.000

13. Klantmanager Jeugd 

1,00

65.000

65.000

65.000

65.000

ten laste van de geraamde inhuur

-65.000

-65.000

-65.000

-65.000

14. Administratieve kracht mdv

0,40

21.000

21.000

21.000

21.000

ten laste van de budgetten sociaal domein

-21.000

-21.000

-21.000

-21.000

15. Strategisch arbeidsbemiddelaar

0,40

28.000

28.000

28.000

28.000

Totaal uitbreiding formatie 

10,41

255.000

255.000

255.000

255.000

Extra lasten i.v.m. uitbreiding formatie 

* bijkomende kosten per medewerker

10 medewerker a € 7.500,00 

75.000

75.000

75.000

75.000

* extra lasten huisvesting 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0.1.

Bestuur

a. Goolse democratie 

25.000

b. budget voor de integriteitsbeoordeling 

6.000

c. extra ambtelijke inzet Goolse democratie 

2.000

d. Gemeenteraadsverkiezingen

25.000

e. Website gemeenteraad

5.500

a tot en met e t.l.v. AWR

-63.500

f. formatie griffie 

9.840

9.840

9.840

9.840

0.4

Overhead 

a. onderzoek ict platform 

p.m. 

b. projectleiding ZGW

10.000

ten laste van de AWR

-10.000

c. extra inhuur/finetunen zaaktypes 

8.100

ten laste van de AWR

-8.100

d. Implementatie  ZGW Soza 

40.000

ten laste van de AWR

-40.000

e. kcc functionaliteit 

23.000

ten laste van de AWR

-23.000

f. business case vergunningen VVH

projectleiding en inrichting 

45.000

ten laste van de AWR

-45.000

g. structureel beheer 

14.000

14.000

14.000

14.000

h. adviezen vanwege de WNRA

15.000

ten laste van de AWR

-15.000

i. plaatsonafhandelijk werken

15.000

15.000

15.000

15.000

j. papierloos werken 

7.000

ten laste van de AWR

-7.000

k. Doorontwikkeling per afdeling ( OND)

20.000

ten laste van de AWR

-20.000

l. zoekmodule C-content

5.000

5.000

5.000

5.000

m. implementatie nieuwe interface InProces

37.000

ten laste van de AWR

-37.000

0.61

Belastingen 

Nieuwe aanbesteding belastingen 

25.000

25.000

25.000

25.000

2.1. 

Verkeer en vervoer 

a. Beheer onverharde wegen

20.000

20.000

20.000

20.000

ten laste van groot onderhoud wegen

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

b.Onderzoek fietspad Riel naar Gilze

25.000

ten laste van de AWR

-25.000

3.4. 

Economische promotie 

a. City marketing/promotie 

10.000

10.000

10.000

10.000

b. Wandel en fietsroutestructuren 

15.000

ten laste van de AWR

-15.000

4.3.

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 

a. Taalschool/taalklas

40.000

ten laste van de rijksmiddelen 

-40.000

b.Taalpunt 

23.000

23.000

23.000

23.000

c. Marietje Kessels 

48.000

ten laste van de AWR

-48.000

5.1. 

Sportbeleid en activering 

a. Sjors Sportief/ Sjors Creatief

6.000

6.000

6.000

6.000

b. Streettrace Goirle

2.000

2.000

2.000

2.000

c. Combinatiefuncties

59.908

59.908

59.908

59.908

5.2.

Sportaccommodaties

a. Onkruidbestrijding sportterreinen 

25.000

25.000

25.000

25.000

b. Onderhoud sportterreinen 

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

c. Onderzoek zwembad

15.000

ten laste van de AWR

-15.000

5.7.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Groot onderhoud in groen 

65.000

ten laste van de AWR

-65.000

6.1.

Samenkracht en burgerparticipatie 

a. Aandacht voor basiskracht

75.000

75.000

75.000

75.000

b. Buurtbemiddeling 

10.000

6.667

ten laste van de AWR

-10.000

-6.667

6.5.

Arbeidsparticipatie 

Begeleiding werkgroep opvang vluchtelingen 

50.000

50.000

50.000

50.000

6.71

Maatwerkvoorziening 18+

6.72

Maatwerkvoorziening 18-

a. Extra budget algemene voorzieningen 

250.000

sociaal domein 

ten laste van de reserve sociaal domein 

-250.000

b. Big data en sociaal domein 

72.500

ten laste van de AWR

-72.500

7.1.

Volksgezondheid 

a. Leefstijlinterventie 

17.500

17.500

ten laste van de AWR

-17.500

-17.500

b. Persoonlijke gezondheidscheck

20.000

ten laste van de AWR

-20.000

8.3.

Wonen en bouwen 

Omgevingsvisie 

150.000

ten laste van de AWR

-150.000

diverse

Gemeentegebouwen 

Cyclisch onderhoud gemeentegebouwen

222.000

ten laste van de voorziening 

-222.000

Totaal exploitatielasten

649.748

649.748

649.748

649.748

Dekking

Ten laste van de AWR, eenmalige zaken 

-834.600

-152.167

Ten laste van de reserve sociaal domein 

-250.000

Ten laste van de voorziening

-222.000

Anders gedekt 

-60.000

-20.000

-20.000

-20.000

Totaal extra exploitatielasten

649.748

649.748

649.748

649.748

Totaal lasten nieuw beleid

 

2018

2019

2020

2021

Totaal extra exploitatielasten

649.748

649.748

649.748

649.748

Totaal lasten investeringen 

102.000

171.712

241.916

312.592

Totaal lasten nieuw beleid 

751.748

821.460

891.664

962.340