De gemeente Goirle wil een duurzame gemeente zijn. Dit betekent dat we zorgvuldig omgaan met energie, water en grondstoffen en dat we streven naar duurzame ontwikkeling van de gemeente. Hierbij zoeken we balans tussen woongebieden, bedrijventerreinen, landbouw, sport, voorzieningen, recreatie, toerisme en landschap. De gemeente voorziet in (keuzevrijheid bij) huisvesting en heeft daarbij aandacht voor zowel de bestaande woningvoorraad als nieuwbouw. De verschillende aspecten binnen het fysieke domein dragen gezamenlijk bij aan het woon- en leefmilieu van de inwoners van de gemeente Goirle en de aantrekkelijkheid van gemeente voor mensen en bedrijven die overwegen zich hier te willen vestigen.

Een sterk vestigingsklimaat en goede contacten met plaatselijke ondernemers dragen bij aan een duurzame economische structuur en zijn positief voor de werkgelegenheid. In het buitengebied streven we naar een duurzaam evenwicht tussen landschap, natuur, recreatie en landbouw. Daarnaast richt het verkeers- en vervoersbeleid zich op goede doorstroming en bereikbaarheid, maar ook op verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Proeftuin Omgevingswet, Fokmast/Regte Heide Natuurlijk ondernemen in Goirle
De provincie en de gemeente Goirle slaan de handen ineen om als eerste proeftuin van Nederland aan de slag te gaan met de Omgevingswet. Het gaat om het gebied Fokmast - Regte Heide in Goirle. Doel is voor een aantal vraagstukken in dit gebied een passende en toekomstbestendige oplossing te vinden. Het gaat hier onder andere om een puinbreekinstallatie, een te verplaatsen manege, een gemeentewerf, een golfbaan, agrarische, natuur- en watergerelateerde vraagstukken. Deze gebiedsontwikkeling is aangemerkt als proeftuin in het kader van het project 'Aan de slag met de Omgevingswet'. Dit houdt in dat projectteams van de gemeente en de provincie met een expertteam van het ministerie van BZK aan de slag gaan om oplossingen te zoeken in de geest van de nieuwe omgevingswet. Gezien de complexe situatie zowel qua inhoud als qua stakeholders wordt gebruik gemaakt van de nieuwe instrumenten die de Omgevingswet gaat bieden (Omgevingsplan/bestemmingsplan verbrede reikwijdte), alsmede de nieuwe manier van werken (experiment werkwijze Milieueffectrapportage in de Omgevingswet). Dit proces is gestart in 2017. De procesbegeleiding alsmede de op te stellen producten worden in eerste instantie betaald uit de eerder afgegeven provinciale subsidie. In 2018 zal ook vanuit de gemeente budget gereserveerd moeten worden, onder andere voor opstellen omgevingsplan en Milieu Effectrapportage (MER)met bijbehorende advieskosten commissie MER.

Verkeer
Onze ambities uit het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP 2013) zijn uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor tien jaar. Jaarlijks maken we een afweging welke projecten we uitvoeren. Na vijf jaar herijken we het uitvoeringsprogramma. In 2018 investeren we onder andere in aanpassingen op de aansluitingen Dorpsstraat-Tilburgseweg-Van Haestrechtstraat en kleine aanpassingen Rillaersebaan- Abcovenseweg-HogeWal. Ook willen we de fietsroute tussen Riel en Gilze verbeteren. In 2017 en 2018 onderzoeken we de (financiële) haalbaarheid om een vrijliggend fietspad te realiseren. Op basis van een onderzoek naar de oversteekbaarheid van de Rillaersebaan, dat in 2017 plaatsvindt, worden maatregelen voorgesteld die we mogelijk al in 2018 uitvoeren.

Openbare ruimte
Het ambitieniveau voor de kwaliteit van het onderhoud in de openbare ruimte in de gemeente Goirle is in de beleidsnota IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) vastgelegd op niveau B. De gemeente is eerste verantwoordelijke voor het beheren en onderhouden van de openbare ruimte. Tegelijkertijd willen we dat bewoners en andere gebruikers van de openbare ruimte zich medeverantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving. We streven naar een actieve invulling van deze medeverantwoordelijkheid door bewoners en gebruikers van de openbare ruimte.

Groen en spelen
Buiten het reguliere groenbeheer en -onderhoud evalueren we jaarlijks waar groot onderhoud noodzakelijk is. Voor 2018 zijn projecten op drie locaties aan de orde: Guido Gezellelaan, Melkweg (Abcoven Oost) en de geluidswal Turnhoutsebaan.
Op basis van inspectierapporten vervangen we in 2018 op zeven locaties de speeltoestellen.

Openbare verlichting
Het beleid voor de openbare verlichting is gericht op een duurzame en veilige verlichtingssituatie in de openbare ruimte volgens de normen van het Keurmerk Veilig Wonen. In 2018 zetten we verder in op de vervanging van armaturen en lampen door LED armaturen en retrofit LED lampen. We willen van 50,5 % in 2017 naar 52 % in 2018 gaan.

Waterbeheer en riool
Met het Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (V-GRP) werken we in 2018 en opvolgende jaren aan de drie gemeentelijke zorgplichten op dit terrein: inzameling en transport stedelijk afvalwater, de zorg voor het afvloeiend hemelwater en het verminderen van structureel nadelige gevolgen van grondwater. In 2018 continueren we op het gebied van onze watertaken de netwerksamenwerking 'Doelmatig Waterbeheer Hart van Brabant'.

Afvalinzameling
We streven naar een zo duurzaam mogelijke afvalinzameling, tegen zo laag mogelijke kosten. De gemeente voert regie op het gescheiden inzamelen van afvalstoffen van huishoudens en stimuleert zo het hergebruik van grondstoffen. In 2015 is een nieuw Grondstoffenbeleidsplan opgesteld, met daarin onze ambitie om bij te dragen aan de doelen van het Landelijk Afvalbeheerplan Plan (LAP2). Eind 2017 lopen de pilots af waarbij de burger is gefaciliteerd om het afval beter aan de bron te kunnen scheiden. In 2018 wordt de gebruikte inzamelwijze geëvalueerd en geïmplementeerd. We gaan de samenwerking met de gemeente Tilburg voortzetten vanuit de gemeenschappelijke zorgtaak ten aanzien van de inzameling van huishoudelijk afval. Deze samenwerking is deels al een feit, verwerkingsovereenkomsten ten aanzien van restafval, GFT, PMD en glas zijn regionaal afgesloten.

Geografische informatie
In aansluiting op de landelijke ontwikkeling (de Andere Overheid) willen we de gemeentelijke administratie en werkprocessen blijvend verbeteren en digitaliseren. Ons doel is om zowel de interne als externe dienstverlening te ondersteunen met een efficiënte en actuele GEO-informatievoorziening. De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) moeten op het wettelijk vereiste niveau zijn ingericht en up-to-date zijn. Daarnaast staan we aan de wieg van de Omgevingswet waarbij wordt gewerkt vanuit één samenhangend vraaggestuurd stelsel van Basisregistraties met één overkoepelende visie: de Laan van de Leefomgeving.  Daarbij werken we naar een ontwikkeling waarbij alle beschikbare informatie met één klik op de kaart beschikbaar is. De 'Proeftuin' kan voor deze ontwikkeling een goede input vormen, waarbij we tijdens de ontwikkeling burgers en bedrijven van informatie kunnen voorzien over wat mogelijk is.

Gebouwenbeheer
We beheren en onderhouden de gemeentelijke accommodaties (gebouwen) planmatig, gericht op duurzaamheid en multifunctioneel gebruik. Zo houden we de gebouwen op verantwoorde wijze in stand. Samen met Hilvarenbeek en Oisterwijk onderzoeken we de mogelijkheden om gezamenlijk aan te besteden en kennis te delen. In 2018 worden de eerste gezamenlijke aanbestedingen verwacht. De snelheid waarmee we gezamenlijke aanbestedingen kunnen  doorvoeren is mede afhankelijk van de doorlooptijden van lopende contracten en overeenkomsten.

Accommodatiebeleid
We geven uitvoering aan de uitkomsten van het accommodatieonderzoek. Op dit moment onderzoeken wij de huisvestingsmogelijkheden van het Zorgcentrum en Mainframe.

Bakertand
In 2017 vindt de definitieve besluitvorming over de grenscorrectie Bakertand plaats. De terugkeer van de Bakertand naar Goirle levert een belangrijke bijdrage aan de groei van onze gemeente omdat we daar een nieuwe woonwijk van ongeveer 350 woningen kunnen bouwen. Wij zullen samen met het college van Tilburg zorgen voor een win-win situatie die voor beide gemeenten aantrekkelijk is.