Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Totaal lasten

1.530.287

1.615.255

1.598.406

Totaal baten

-57.605

-13.500

-10.000

Saldo programma

1.472.682

1.601.755

1.588.406

Lasten
€ 1.598.406

Baten
€ -10.000

NrTaakveldBegroting 2017Begroting 2018
Lasten
1_1Crisisbeheersing en brandweer1.121.9631.160.929
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
11100001Directe bedrijfslasten crisisbeheersing4110114Salarissen VVH28.92929.344
11100001Directe bedrijfslasten crisisbeheersing4380059Conferenties-cursussen,bijscholingen33.20013.300
61100001Brandweerkazernes4210002Onroerende zaak belasting2.0001.996
61100001Brandweerkazernes4210003Rioolbelasting555344
61100001Brandweerkazernes4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)2.0962.117
61100001Brandweerkazernes4380048Opstal- en inventarisverzekering1.0601.071
61100001Brandweerkazernes4730001Afschrijvingen27.89527.895
61100001Brandweerkazernes4740001Toegerekende rente kapitaalwerken12.7629.652
61100002Regionale brandweer4433001Bijdrage gemeenschappelijke regelingen1.005.4661.067.130
61100003Externe Veiligheid4380066Advieskosten8.0008.080
1_2Openbare orde en veiligheid493.292437.478
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
11200001Directe bedrijfslasten openbare orde4110114Salarissen VVH324.702284.268
11200001Directe bedrijfslasten openbare orde4110115Salarissen R&B13.6000
61200001Toezicht en handhaving opbenbare ruimte4380030Uitbestede werkzaamheden79.65080.450
61200002Integrale veiligheid4380030Uitbestede werkzaamheden16.00020.150
61200002Integrale veiligheid4380042Kosten leaseauto4.5004.500
61200002Integrale veiligheid4380066Advieskosten15.0007.540
61200002Integrale veiligheid4380073Personeelsactiviteiten onbelast500500
61200003Politiezaken4380030Uitbestede werkzaamheden8.8008.900
61200003Politiezaken4380066Advieskosten5.8005.860
61200003Politiezaken4380999Overige goederen en diensten24.14024.700
61200004Vergunningverlening, apv en bijz wetten4380999Overige goederen en diensten600610
Totaal Lasten1.615.2551.598.407
Baten
1_2Openbare orde en veiligheid-13.500-10.000
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
61200004Vergunningverlening, apv en bijz wetten8370008Leges en rechten-13.500-10.000
Totaal Baten-13.500-10.000
Totaal1.601.7551.588.406

Toelichting ontwikkelingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Het resultaat van dit programma is €

1.588.406,00

(nadeel).

Toegelicht worden de (voornaamste) verschillen in lasten en baten van de begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017.

LASTEN

De lasten voor dit programma zijn €

16.849,00

 lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Lagere salarislasten ad € 52.000,00 en dat heeft te maken met een andere verdeling van de toewijzing van de uren van de afdeling VVH aan de diverse taakvelden;
 • Lagere lasten ad € 19.000,00 vanwege een overheveling van 2016 naar 2017. Dit is vanwege een  wijziging met betrekking tot  de inrichting van de districtelijke crisisorganisatie;
 • Lagere lasten ad € 7.500,00 vanwege vermindering kosten integrale veiligheid;
 • Lagere lasten ad € 3.000,00 vanwege een lagere toerekening van de rente vanwege het lagere renteomslagpercentage (2,00% in plaats van 2,50%);
 • Hogere lasten ad € 61.000,00 vanwege een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio van € 42.000,00 en een eenmalig ontvangen ad € 19.000,00 in 2017;
 • Hogere lasten ad € 4.000,00 vanwege kosten rioolmetingen die gaan plaatsvinden.

BATEN

De baten voor dit programma zijn €

3.500,00

 lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • De raming voor de opbrengst van leges apv is lager.

Meerjarenramingen

Taakveld

2018

2019

2020

2021

1_1

Crisisbeheersing en brandweer

L

1.160.929

1.185.778

1.210.767

1.237.443

B

0

0

0

0

1_2

Openbare orde en veiligheid

L

437.478

451.822

451.480

466.045

B

-10.000

-10.150

-10.302

-10.456

2018

2019

2020

2021

Totaal lasten

1.598.406

1.637.599

1.662.247

1.703.488

Totaal baten

-10.000

-10.150

-10.302

-10.456

Saldo programma

1.588.406

1.627.449

1.651.945

1.693.032

Toelichting meerjarenramingen

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

 • een stijging van de salarislasten met 1,50% vanwege de te verwachtte generieke loonkostenstijging;
 • een stijging van de budgetten met 1,70% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
 • bij het taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer is de bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden en West Brabant geraamd op basis van de meerjarenbegroting van de Veiligheidsregio;
 • de vrijval van de kapitaallasten.

Overzicht bestaand en nieuw beleid en mutaties reserves

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

Saldo bestaand beleid

1.588.406

1.627.449

1.651.945

1.693.032

Lasten nieuw beleid

-

-

-

-

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

Exploitatieresultaat

1.588.406

1.627.449

1.651.945

1.693.032

Mutaties reserves bestaand beleid

-

-

-

-

Mutaties reserves nieuw beleid

-

-

-

-

Saldo

1.588.406

1.627.449

1.651.945

1.693.032

Beleidsintensiveringen

Exploitatie
In 2018 wordt er geen extra budget gevraagd en wordt het onderdeel beleidsintensiveringen niet gevuld.

Overzicht incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

2018

2019

2020

2021

-

-

-

-

Incidentele baten

2018

2019

2020

2021

-

-

-

-