Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit (dit is de financiële ruimte die zonder ingrijpende beleidswijzigingen beschikbaar is) en de aanwezige risico's.

Het weerstandsvermogen van de hele gemeente wordt uiteengezet in de paragraaf weerstandsvermogen. Vanwege de risico's die samenhangen met de grondexploitaties heeft gemeente Goirle in de Nota grondbeleid vastgelegd dat voor het grondbedrijf ook afzonderlijk het weerstandsvermogen berekend moet worden. Deze berekening wordt hieronder uiteen gezet.

Berekening weerstandsvermogen 

1

Stand algemene reserve grondexploitatie per 1-1-2018

2.614.651

2

Geprognosticeerd resultaat complexen grondexploitatie (pas ná 90% realisatie)

0

3

Beschikbare weerstandscapaciteit (1+2)

2.614.651

4

60% geschatte risico's voor de komende jaren (claims), zijnde benodigde weerstandscapaciteit

177.000

5

Ratio weerstandsvermogen (3/4)

14,77

Wanneer het weerstandsvermogen tussen de 1 tot 1,4 maal (ratio) groter is dan de benodigde weerstandscapaciteit wordt gesproken van een gezond of ruim voldoende weerstandsvermogen.