Het BBV schrijft ons de indicatoren van dit onderdeel van het progrmmaplan voor. De indicatoren hebben daardoor niet altijd een directe relatie met onze eigen beleidsdoelstellingen, al kunnen de indicatoren wel waardevol zijn. Bij het opstellen van nieuw beleid wegen we daarom af, of de indicator van toegevoegde waarde is voor het beleid. Is dat het geval dan nemen we de indicator op als meetbare doelstelling voor ons lokale beleid. Is de indicator niet van toegevoegde waarde, dan laten we deze alleen als 'verplicht op te nemen indicator' in de begroting en jaarrekening staan.

Naam

Eenheid

Aantal

1

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

5,2

2

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

5,2

3

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

€ 223,00

4

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

5%

5

Overhead

% van totale lasten

9,13%