Het BBV schrijft ons de indicatoren van dit programma voor. De indicatoren hebben daardoor niet altijd een directe relatie met onze eigen beleidsdoelstellingen, al kunnen de indicatoren wel waardevol zijn. Bij het opstellen van nieuw beleid wegen we daarom af, of de indicator van toegevoegde waarde is voor het beleid. In dat het geval nemen we de indicator op als meetbare doelstelling voor ons lokale beleid. Is de indicator niet van toegevoegde waarde, dan laten we deze alleen als 'verplicht op te nemen indicator' in de begroting en jaarrekening staan.

Naam

Eenheid

Aantal

1

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

0,56

2

Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

23,3

3

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2,1

4

Niet sporters

%

33

5

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

514,8

6

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

1,08

7

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

3,18

8

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

67

9

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

3,88

10

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

1,19

11

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

235

12

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 – 64 jaar

125

13

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

9,4

14

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

1,1

15

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

geen gegevens

16

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 inwoners

1000