Een groot deel van ons beleid in het sociaal domein is vastgelegd in het beleidsplan 'Back to Basics 2.0', de opvolger van 'Back to Basics; De Nieuwe Koers'. Het beleidsplan beslaat het overkoepelende beleid voor het sociaal domein voor de periode 2018 - 2021. Het re-integratiebeleid en participatiebeleid hebben we vastgelegd in de beleidsvisie 'Goirle aan de Slag vanaf 2017'. Het onderwijshuisvestingsbeleid is gebaseerd op het Integraal Huisvestingsprogramma Primair en voortgezet onderwijs 2009-2016 (IHP). Met de uitvoering van het project nieuwbouw De Vonder in Riel is het laatste project van vermeld IHP uitgevoerd. Moment wordt gewerkt aan de actualisering van het IHP.

Het beleidsplan 'Back to Basics 2.0' rust op drie hoofddoelen:
1) Bevorderen van de maatschappelijke participatie;
2) Vergroten van de zelfredzaamheid;
3) Versterken van de kracht van de samenleving.
Uitgangspunt hierbij is dat de primaire verantwoordelijkheid voor maatschappelijke participatie bij mensen zelf en bij hun sociale omgeving ligt en pas in latere instantie bij de overheid (in de vorm van algemene of maatwerkvoorzieningen).

Actief deelnemen aan de samenleving staat centraal in ons beleid. Wij willen dat mensen dit zoveel mogelijk op eigen kracht doen. Om die reden investeren we in preventie, het versterken van de eigen kracht van inwoners en het versterken van het sociale netwerk. Preventie richt zich met name op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van problemen. Voorbeelden hiervan zijn: aandacht voor basiskracht, gezondheidscheck, preventie op het gebied van schulden en verbetering van de toegankelijkheid. Het versterken van de eigen kracht gebeurt met name door kinderen de mogelijkheid te bieden zich in brede zin te ontwikkelen. Kindcentra zijn hiervoor een belangrijk middel. Cultuureducatie en bewegingsonderwijs zijn essentieel. Maar ook de doorgaande lijn naar buitenschools sport- en cultuuraanbod heeft onze aandacht. Hierin spelen de combinatiefunctionarissen een belangrijke, ondersteunende rol. We streven er naar dat de fysieke voorwaarden voor goed onderwijs aanwezig zijn. We investeren stelselmatig in de huisvesting van het onderwijs en we ondersteunen de ontwikkeling van de kindcentra. We zorgen er voor dat het IHP in de 1e helft van 2018 zal worden geëvalueerd en geactualiseerd. Daarnaast willen we voorkomen dat kinderen (taal)achterstanden oplopen. De VVE-programma's voor de voor- en vroegschoolse periode bieden daarbij extra ondersteuning.

Goirle aan de slag is bij uitstek een programma om de eigen kracht van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, te versterken. In de toegang tot hulp en ondersteuning staat het versterken van eigen kracht centraal. Inwoners worden actief betrokken bij het vinden van een oplossing voor hun problematiek. Ook de rol van het sociale netwerk wordt, waar mogelijk, benut. Naast het directe netwerk van mensen, is ook veel aandacht voor de kracht van de samenleving in zijn algemeenheid. Wij ondersteunen initiatieven van inwoners gericht op het versterken van de sociale samenhang. Ook investeren wij in de ondersteuning van verenigingen en vrijwilligersorganisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving en meedoen voor mensen mogelijk maken.
Als mensen niet (geheel) op eigen kracht of met behulp van hun sociale netwerk mee kunnen doen, bieden wij hen ondersteuning in de vorm van maatwerkvoorzieningen. Deze zijn altijd gericht op het versterken van de eigen kracht en het bevorderen van maatschappelijke participatie. Voor belemmeringen die als gevolg van analfabetisme en laaggeletterdheid bestaan, is een gericht cursusaanbod georganiseerd. Dit betreft ook speciale aandacht voor statushouders.

De maatwerkvoorzieningen voor de Wmo zijn samen met de gemeenten Dongen, Hilvarenbeek en Oisterwijk ingekocht. Voorbeelden hiervan zijn: ondersteuning bij het vinden van een goede daginvulling, het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, ondersteuning mantelzorg en het bieden van ondersteuning in het huishouden. De individuele voorzieningen voor jeugdigen (jeugdhulp) is met de regio Hart van Brabant ingekocht. Jeugdhulp varieert van het bieden van een goede daginvulling tot dyslexie behandelingen en specialistische behandeltrajecten (GGZ).  

Het streven was om in 2017 met een voorstel voor de Sociale Inclusie Agenda te komen. Als gevolg van personele wisselingen en omdat wij vinden dat het van groot belang is dat wij de Sociale Inclusie Agenda in goed overleg opstellen met de doelgroep en belangenbehartigers, is er vertraging opgetreden. Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2018 een voorstel voor de Sociale Inclusie Agenda aan de raad voor te leggen.