Activa

Vaste activa
Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Immateriële vaste activa
Immateriële activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingprijs verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de geactiveerde kosten, gebaseerd op de te verwachten gebruiksduur.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van de aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en voor zover van toepassing verminderd met investeringsbijdragen van derden en aanwending van reserves en voorzieningen.

Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de aanschaffingswaarde, gebaseerd op de te verwachte gemiddelde levensduur van de activa. Op gronden wordt niet afgeschreven. Voor de voornaamste categorieën van de activa is hieronder de verwachte levensduur vermeld.

Activa

Termijn in jaren:

gronden en terrein

0

bedrijfsgebouwen

40

scholen

40

wegen

25

riolering

50

machines, apparaten en installaties

7

overige materiële vaste activa

10

Afschrijving op de immateriële en materiële vaste activa vindt in het algemeen plaats op lineaire basis. De afschrijving op rioleringen, minicontainers en investeringen bij het product afvalverwijdering vinden plaats middels de annuïteitenmethode. Bij besluit van 20 december 2011 is de nota investerings- en afschrijvingsbeleid van de gemeente Goirle vastgesteld waarin richtlijnen zijn opgenomen in dit kader.

Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen alsmede effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Voorraden/onderhanden werk
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs / vervaardigingsprijs.

Onderhanden werk
De voorraden onderhanden werk worden gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met de opbrengst uit verkopen. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en interest. Voor een nadere toelichting op het onderhanden werk wordt verwezen naar het bijlagenboek (onderdeel grondexploitaties). Indien een plan voor 90% is gerealiseerd, zal het plan worden afgesloten om te voorkomen dat een plan onnodig (lang) in exploitatie blijft. Eventuele verplichtingen en/of rechten waarmee op dat moment nog geen rekening is gehouden zullen ten laste van de algemene reserve grondexploitatie worden gebracht. De egalisatiereserve wordt uitgesplitst in een algemeen deel, voor storting van de gerealiseerde winsten, en een deel voor gecalculeerde nadelige saldi, saldi van verliesgevende plannen. Dit laatste deel wordt gevormd op basis van voorcalculatie. Volgens bedrijfseconomische principes moeten verliezen immers worden genomen wanneer deze bekend zijn (voorzichtigheidsprincipe). Naast de egalisatiereserve wordt een reserve voor onvoorziene risico’s gevormd.

Vorderingen
Vorderingen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid.

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.