Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves.

Voorzieningen
De voorzieningen dienen ter dekking van posten waarbij sprake is van aanzienlijke fluctuaties in de exploitatie door de jaren heen, waarbij de jaarlijkse dotatie in die voorzieningen gelijkmatig plaatsvindt. Verder dienen zij ter dekking  van voorzienbare risico’s die de normale bedrijfsvoering te boven gaan. Aan de voorzieningen liggen onderbouwingen ten grondslag.
De voorziening dubieuze debiteuren wordt in mindering gebracht op het totaal van de vorderingen.

Langlopende schulden
Deze schulden hebben betrekking op schulden met een restant looptijd van meer dan één jaar.

Vlottende passiva
De vorderingen en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.