De gemeente heeft met haar veiligheidsbeleid een integrale aanpak voor ogen, waarin we alle aspecten van de veiligheidsketen belichten, van preventie tot aan toezicht en handhaving en nazorg. In deze aanpak willen we vanuit onze regierol, naast de intensieve samenwerking met veiligheidspartners, nauw contact onderhouden met onze inwoners en bedrijfsleven en hen actief betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van het veiligheidsbeleid.

Voor de beleidsperiode 2016-2019 blijven we ons inzetten op alle veiligheidsvelden en onderliggende veiligheidsthema’s. Ingezet beleid dat zijn vruchten heeft afgeworpen, wordt gecontinueerd en waar nodig geborgd. Daarnaast zetten we in op de volgende speerpunten:

  1. Georganiseerde criminaliteit

Ten behoeve van de aanpak van georganiseerde criminaliteit zetten we in op het verder versterken van de samenwerking met partners en de integrale aanpak. De repressieve aanpak van voorkomende casuïstiek wordt gecontinueerd en waar mogelijk uitgebreid. Daarnaast werken we aan het vergroten van de informatiepositie van de gemeente, zowel ten behoeve van signalering en preventie alsmede ter ondersteuning voor de aanpak van casuïstiek.

  1. Crisisbeheersing

Waar tot medio 2016 de crisisorganisatie Bevolkingszorg een volledig lokale aanpak kende, is de organisatie in de loop van 2016 doorontwikkeld naar een model waarin functionarissen in regionale (Veiligheidsregio), districtelijke (regio Hart van Brabant), intergemeentelijke (samenwerking met Hilvarenbeek en Oisterwijk) en gemeentelijke pools zijn georganiseerd. Dit in het kader van de gewenste professionaliseringsslag en het meer robuuster maken van de crisisorganisatie. In 2017 en begin 2018 is de doorontwikkeling hiervan aan de orde, waarna de inrichting en aanpak geborgd moeten worden.

  1. High Impact Crimes

Met High Impact Crimes worden onder andere woninginbraken, overvallen en straatroof (WOS) bedoeld. De laatste tijd laten criminaliteitscijfers in Goirle een dalende trend zien. We zetten in op het behouden van het huidige veiligheidsniveau. Ook schenken we door middel van een projectmatige aanpak meer aandacht aan preventie, waarbij we streven naar een verdere afname van het aantal delicten.

In het gemeentelijk veiligheidsdomein werken we met een meerjarige kadernota en daarvan afgeleide jaarlijkse uitvoeringsprogramma's. In deze uitvoeringsprogramma's wordt op (detail)inhoud beschreven wat we gedurende het jaar aan initiatieven en activiteiten ontplooien. Het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2018 is een gedetailleerde uitwerking van wat er binnen de gegeven beleidskaders in 2018 wordt gedaan.

Ook in 2018 investeren we nadrukkelijk in de informatiepositie van de gemeente binnen het domein openbare  orde en veiligheid. Zo starten we een tweejaarlijkse cyclus met het uitvoeren van de Veiligheidsmonitor, een onderzoeksinstrument dat onder meer gebruikt kan worden om de effectiviteit van het veiligheidsbeleid in beeld te brengen. Ook verrichten we op een aantal beleidsvelden en/of voorkomende casuïstiek nader onderzoek. Dit laatste speelt zich grotendeels af binnen het thema georganiseerde criminaliteit.