Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Totaal lasten

7.771.668

1.271.916

1.230.323

Totaal baten

-5.382.605

-12.260

-13.648

Saldo programma

2.389.063

1.259.656

1.216.675

Lasten
€ 1.230.323

Baten
€ -13.648

NrTaakveldBegroting 2017Begroting 2018
Lasten
0_1Bestuur1.271.9161.230.323
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
10100001Directe bedrijfslasten raad(scommissies)4110101Salarissen gemeenteraad135.622142.272
10100001Directe bedrijfslasten raad(scommissies)4380019Representatiekosten tbv externen5.0001.920
10100001Directe bedrijfslasten raad(scommissies)4380044Licenties4.7502.300
10100001Directe bedrijfslasten raad(scommissies)4380050Presentiegelden5.8505.850
10100001Directe bedrijfslasten raad(scommissies)4380051Onkostenvergoeding politiek ambtsdragers50.37850.958
10100001Directe bedrijfslasten raad(scommissies)4380057Controlekosten47.75845.000
10100001Directe bedrijfslasten raad(scommissies)4380059Conferenties-cursussen,bijscholingen5.0005.000
10100001Directe bedrijfslasten raad(scommissies)4380063Netwerkverbindingen5.7005.800
10100001Directe bedrijfslasten raad(scommissies)4380999Overige goederen en diensten1.1001.100
10100001Directe bedrijfslasten raad(scommissies)4438003Tegemoetkoming aan raadsfracties11.11011.200
10100002Directe bedrijfslasten griffie4110107Salarissen griffie143.358145.671
10100002Directe bedrijfslasten griffie4380019Representatiekosten tbv externen1.1502.150
10100002Directe bedrijfslasten griffie4380030Uitbestede werkzaamheden8.0000
10100002Directe bedrijfslasten griffie4380067Contributies600700
10100002Directe bedrijfslasten griffie4380074Vergoedingen en verstrekkingen personeel1.0001.000
10100002Directe bedrijfslasten griffie4380999Overige goederen en diensten2.2002.200
10100003Directe bedrijfslasten B&W4110102Salaris burgemeester129.080124.420
10100003Directe bedrijfslasten B&W4110103Salarissen wethouders260.120255.070
10100003Directe bedrijfslasten B&W4110105Salarissen voormalig bestuurders176.600143.228
10100003Directe bedrijfslasten B&W4110125Personeelsactiviteiten belast750750
10100003Directe bedrijfslasten B&W4110126Vergoedingen en verstrekkingen personeel750750
10100003Directe bedrijfslasten B&W4380019Representatiekosten tbv externen10.50013.000
10100003Directe bedrijfslasten B&W4380051Onkostenvergoeding politiek ambtsdragers12.00017.365
10100003Directe bedrijfslasten B&W4380059Conferenties-cursussen,bijscholingen8.0007.000
10100003Directe bedrijfslasten B&W4380066Advieskosten2.8000
10100003Directe bedrijfslasten B&W4380067Contributies1.0001.010
10100003Directe bedrijfslasten B&W4380074Vergoedingen en verstrekkingen personeel500500
10100003Directe bedrijfslasten B&W4720001Toevoeging aan voorzieningen70.00070.000
60100001Bestuurlijke samenwerking4380066Advieskosten27.0000
60100001Bestuurlijke samenwerking4380067Contributies2.0002.500
60100001Bestuurlijke samenwerking4433001Bijdrage gemeenschappelijke regelingen69.66394.900
60100001Bestuurlijke samenwerking4436001Contributies overheidsinstellingen32.00033.550
60100002Rekenkamer (functie)4110107Salarissen griffie7.60210.059
60100002Rekenkamer (functie)4110108Salarissen Rekenkamer16.12016.120
60100002Rekenkamer (functie)4380019Representatiekosten tbv externen1.5001.600
60100002Rekenkamer (functie)4380030Uitbestede werkzaamheden11.00011.000
60100002Rekenkamer (functie)4380999Overige goederen en diensten1.0001.000
60100003Ombudsfunctie4380030Uitbestede werkzaamheden2.0202.020
60100003Ombudsfunctie4380999Overige goederen en diensten260260
60100004Burgerjaarverslag4380018Productie communicatie middelen1.0751.100
Totaal Lasten1.271.9161.230.323
Baten
0_1Bestuur-12.260-13.648
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
10100003Directe bedrijfslasten B&W8720001Beschikking over voorzieningen-3.898-3.808
60100002Rekenkamer (functie)8380010Doorberekende goederen / diensten derden-8.362-9.840
Totaal Baten-12.260-13.648
Totaal1.259.6561.216.675

Toelichting ontwikkelingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Het resultaat van dit programma is €

1.216.675,00

(nadeel).

Toegelicht worden de (voornaamste) verschillen in lasten en baten van de begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017.

LASTEN

De lasten voor dit programma zijn €

41.593,00

 lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Lagere lasten ad € 8.000,00. Voor het project Goôlse Democratie is in 2017 een eenmalig budget toegekend;
 • Lagere salarislasten voor voormalig bestuurders ad € 33.000,00 vanwege aflopende verplichting wachtgelden;
 • Lagere lasten vanwege een eenmalig budget in het kader van de samenwerking dat in 2017 is toegekend ad € 25.000,00;
 • Hogere lasten ad € 26.000,00 doordat de bijdrage aan Regio Hart van Brabant is gestegen;
 • Overige lagere lasten ad € 1.500,00.

BATEN

De baten voor dit programma zijn €

1.388,00

 hoger geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Een hogere doorberekening aan twee gemeenten voor de diensten van de Rekenkamer, ad      
  € 1.400,00.

Meerjarenramingen

Taakveld

2018

2019

2020

2021

0_1

Bestuur

L

1.230.323

1.205.215

1.205.060

1.207.455

B

-13.648

-13.648

-13.648

-13.648

2018

2019

2020

2021

Totaal lasten

1.230.323

1.205.215

1.205.060

1.207.455

Totaal baten

-13.648

-13.648

-13.648

-13.648

Saldo programma

1.216.675

1.191.567

1.191.412

1.193.807

Toelichting meerjarenramingen

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

 • een stijging van de salarislasten met 1,50% vanwege de te verwachtte generieke loonkostenstijging;
 • een stijging van de budgetten met 1,70% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
 • een stijging van de inkomsten van derden met 1,50 % vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie).

Overzicht bestaand en nieuw beleid en mutaties reserves

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

Saldo bestaand beleid

1.216.675

1.191.567

1.191.412

1.193.807

Lasten nieuw beleid

73.340

9.840

9.840

9.840

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

Exploitatieresultaat

1.290.015

1.201.407

1.201.252

1.203.647

Mutaties reserves bestaand beleid

71.304

30.300

14.000

-

Mutaties reserves nieuw beleid

63.500

-

-

-

Saldo

1.155.211

1.171.107

1.187.252

1.203.647

Beleidsintensiveringen

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

€ 25.000,00

Ten behoeve van onder andere een digitale stemhulp (10k), inwerktraject (10k) en opkomstbevorderende maatregelen (5k) wordt een budget opgenomen van € 25.000,00.

Integriteitstoetsing wethouders

€ 6.000,00

Hiervoor is een bedrag van € 6.000,00 gereserveerd.

Budget Gôolse democratie

€ 25.000,00

De pm- post uit de voorjaarsnota is voor de begroting 2018 ingevuld met € 25.000,00.

Ambtelijke ondersteuning Goolse democratie en verkiezingen

€ 2.000,00

In aanloop naar de verkiezingen is voor ondersteuning van de communicatie rond de verkiezingen en Gôolse democratie extra communicatie capaciteit geraamd van 5 uur per week voor de periode tot en met maart. Rekening wordt gehouden met extra kosten van € 2.000,00.

Formatie griffie

€ 9.840,00

Om op korte termijn iets aan deze toegenomen werkdruk te doen, is besloten de 216 uren die op de griffie op jaarbasis worden besteed aan het secretariaat van de Rekenkamercommissie op een andere wijze vorm te geven.

Website gemeenteraad

€ 5.500,00

De website van de gemeenteraad wordt doorontwikkeld naar een meer interactief platform (beter informeren, ruimte voor interactie social media).
Kosten: € 5.500,00 eenmalig.

Gemeenteraad

€ 7.000,00

In de agendacommissie is afgesproken om met de gemeenteraad papierloos te gaan werken.
Kosten: € 5.000,00 (licenties etc), € 2.000,00 overig eenmalig/implementatie (voorjaarsnota)

Overzicht incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

2018

2019

2020

2021

wachtgelden bestuurders

71.304

30.300

14.000

-

goolse democratie

25.000

-

-

-

budget integriteitsbeoordeling

6.000

-

-

-

extra ambtelijke inzet Goolse democratie

2.000

-

-

-

gemeenteraadsverkiezingen

25.000

web-site gemeenteraad

5.500

Incidentele baten

2018

2019

2020

2021

beschikking awr:

wachtgelden bestuurders

71.304

30.300

14.000

-

goolse democratie

25.000

-

-

-

budget integriteitsbeoordeling

6.000

-

-

-

extra ambtelijke inzet Goolse democratie

2.000

-

-

-

gemeenteraadsverkiezingen

25.000

web-site gemeenteraad

5.500